شهید ناواستواریکم محمد علی پورمحمد تنگستانی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شهید ناواستواریکم محمد علی پورمحمد تنگستانی


تاریخ تولد1330.7.1

تاریخ شهادت1361.1.1

نامش، انسان را به یاد دلیران تنگستان می اندازد؛ همانها که مردانه در برابر استعمارگران انگلیسی ایستادند و حماسۀ مقاومتشان هنوز سر زبانهاست. زندگیش سراسر مبارزه و تلاش بود. روزی که با دبیر ساواکی خود در دبیرستان به ستیز پرداخت و او را از آنجا اخراج کردند، زمانی که به پخش کتب مذهبی در میان پرسنل مبادرت کرد و در جزیرۀ خارک دستگیرش کردند و به زندانش انداختند و هنگامی که در بیدادگاه رژیم شاه، در برابر اهانتها و بازجوییهای غیر منطقی برآشفت و به سرهنگی که رئیس دادگاه بود. حمله کرد و عکس شاه با مشتی آهنین درهم کوبید، همه حکایت از روح بزرگ و عزت مردانه اش داشتند.
سال 1330 در بوشهر به دنیا آمد و پس از اخراج از دبیرستان وارد نیروی دریایی شد؛ اما به حکایتی که گذشت، دچار گردید و او را به عنوان روانی مجنون، از ارتش نیز اخراج کردند. پس از آن تا پیروزی انقلاب، مخفیانه زندگی می کرد. انقلاب که پیروز شد، در کلانتری 2 بوشهر، مسؤولیت حفظ نظم را بر عهده گرفت؛ اما خدمت واقعی او با بازگشت به نیروی دریایی شروع شد.
میدان جنگ، عرصه ای دیگر بود که با روح بزرگش هماهنگی و همخوانی داشت. بارها به جبهه شتافت و مشوق دیگر همکارانش در این راه گردید و عاقبت نیز در عملیات عظیم فتح المبین، پاداش سالها مبارزۀ خود را دریافت کرد و او را به بارگاه ملکوتی پروردگارش پرواز دادند.
آری، این چنین شد که پیکر مطهرش در گلزار شهدای بوشهر به آرامشی ابدی دست یافت و یادگارهایش، علی، عبدالله و مجتبی در سوگ از دست دادن چنین پدری، لباس عزا بر تن کردند