جمع بندی شرکت در آزمون

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شرکت در آزمون

در مورد فردی که می خواهد در آزمون صنایع دستی شرکت کند دو نوع آزمون وجود دارد یکی برای افراد بی سود که فقط امتحان عملی گرفته میشود و دیگری برای افراد تحصیل کرده که شامل آزمون کتبی و عملی می باشد
فرد مورد نظر که تحصیل کرده است می خواهد در آزمون شرکت کند ولی جون منابع آزمون کتبی در دسترس ایشان نیست به ایشان پیشنهاد شده در آزمون افراد بی سواد شرکت کنند و قرار است با مدرکی که در صورت موفقیت در این آزمون داده خواهد شد فرد بیمه شود
آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

narenj;499260 نوشت:
در مورد فردی که می خواهد در آزمون صنایع دستی شرکت کند دو نوع آزمون وجود دارد یکی برای افراد بی سود که فقط امتحان عملی گرفته میشود و دیگری برای افراد تحصیل کرده که شامل آزمون کتبی و عملی می باشد
فرد مورد نظر که تحصیل کرده است می خواهد در آزمون شرکت کند ولی جون منابع آزمون کتبی در دسترس ایشان نیست به ایشان پیشنهاد شده در آزمون افراد بی سواد شرکت کنند و قرار است با مدرکی که در صورت موفقیت در این آزمون داده خواهد شد فرد بیمه شود
آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟

با تشکر از سؤال شما

این کار نوعی تقلب بوده و حرام است .(1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر مراجع عظام در قم[/]

موضوع قفل شده است