روایت چادری شدن دختری که از دین متنفر بود.

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
روایت چادری شدن دختری که از دین متنفر بود.

روایت

چادری شدن دختری که از دین متنفر بود.

به گزارش سرویس فرهنگی

جام نیوز، برنامه «از لاک جیغ تا خدا» دیروز به سراغ دختری رفت، که در فرآیند دینداری و برگزیدن حجاب چادر برای پوشش خود، فراز و

فرودهای بسیاری را از دوران راهنمایی تا ورود به دانشگاه پشت سرگذاشته است و...

(1)

لذا

، برای دانلود و مشاهده ی کلیپ بسیار ویژه و خاصی مربوطه؛ لطفا به یکی از آدرس های زیر مراجعه کنید:

فیلمدانلود سریع با کلیک رو گزینه فیلم

https://www.aparat.com/v/nNKxQ/٪D8٪B1٪D9٪88٪D8٪A7٪DB٪8C٪D8٪AA_٪DA٪86٪D8٪A7٪D8٪AF٪D8٪B1 ٪ DB٪ 8C_٪ D8٪ B4٪ D8٪ AF٪ D9٪ 86_٪ D8٪ AF٪ D8٪ AE٪ D8٪ AA٪ D8٪ B1٪ DB٪ 8C_٪ DA٪ A9٪ D9٪ 87_٪ D8٪ A7٪ D8 B2_ D8 ٪٪٪ از٪ DB٪ 8C٪ D9٪ D9 86 _ ٪٪ ٪٪ 85 AA٪ D8 D9 D9٪ 86٪ 81 ٪٪٪ B1_٪ D8 D8 D9٪ A 8٪ 88٪ D8٪ ا

*** ****

HTTPS: / /as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/3986a4c38d29a192fbe5c0b3e5cc103c2639911-240p__41023.mp4منبع:

1- به نقل از سایت نیوز:

http://www.jamnews.com/detail/News/496995