در باره کوثر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
در باره کوثر

باسمه تعالی شأنه

در ارتباط با سوره مبارکه کوثر که شأن نزول آن حضرت فاطمه علیها السلام می باشد نکته ای را عرض می کنم. ان شاالله مفید باشد.
اول اینکه: خداوند متعال ،کوثر که به معنی خیر کثیر است را در کوچکترین سوره قرآن مطرح نموده است . و جالب این است که حضرت فاطمه علیها السلام کوچکترین دختر پیامبر -ص- هم در بین معصومین کوتاهترین عمر را داشتند . و بدن ضعیفی داشته اند .
دوم اینکه : کلماتی در سوره مبارکه کوثر به کار رفته که کلمات استثنایی هستند که در سوره های دیگر قرآن بکار نرفته اند و فقط مخصوص این سوره مبارکه هستند. « اعطیناک ، الکوثر ، فصل لربک ، وانحر ، شانئک ، الابتر » ملاحظه می کنید که این کلمات در هیچ جای دیگر قرآن وجود ندارند . و حضرت فاطمه هم یک استثنا است « تنها بانوی معصوم عالم ، تنها بانوی مصداق آیه مباهله و شرکت کننده در مباهله ، و.... فاطمه یعنی جدا از دیگران ... فاطمه، فاطمه است »

سوم اینکه
: قرآن و به تبع سوره کوثر اعطایی از خداوند است بر پیامبر -ص- . و حضرت فاطمه علیها السلام هم شکل گیر نطفه اش در وجود پیامبر -ص- با میوه بهشتی اعطایی بوده است.{ بر اساس روایات شیعه و سنی }

چهارم اینکه
: قرآن و به تبع سوره کوثر را جبرئیل علیه السلام به پیامبر -ص- میرساند و میوه بهشتی را هم جبریل به پیامبر-ص- رساند.

پنجم اینکه
: اگر سوره مبارکه کوثر را از نظر کلمات تجزیه کنیم ملاحظه می شود که تمام سوره از18 قسمت تشکیل شده است { ان + نا ، اعطی+ نا + ک ، الکوثر ، ف + صل ، ل + رب + ک ، و ، انحر ، ان ، شانئ + ک ، هو ، الابتر } ؛ و تمام عمر حضرت فاطمه علیها السلام 18 سال بود.