در آمدی بر علم دعا 3

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
در آمدی بر علم دعا 3

اهداف دعا و دعا کنندگان واقعی

هدف اول : اینکه خداوندا من برای تکامل مادی و معنوی که در این دوران زندگی آماده شده ام . برای من آگاهی عطا فرما . تا بتوانم علل محاسبه نشده را که از هر سو به طرف من سرازیر میگردند به حساب در آورده و هرچه بتوانم موانع را از پیش پا بردارم و مقتضیات را انجام دهم . و اگر بتوانم از عهده محاسبه علل ناشناخته بر آیم عنایتی فرما و تسلیم به مشیت را چراغ راهم نما تا در زندگی خلأی احساس نکنم .

هدف دوم : نیرو گرفتن از ماورای طبیعت و بهره برداری از آن .

هدف سوم : در تماس نهادن بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگست که نهایت آمال و ایده آل بشریست و با این تماس است که جهان درونی و برونی -مادی و معنوی هماهنگ خواهد گشت .اگر لازم باشد که انسان هایی در روی زمین زندگانی کنند . اگر ضرورتی اقتضا کند که این انسانها مانند یک وسیله موسیقی نباشند که هرگز فی نفسه صدایی ندارد و بایستی دیگران آن را به صدا در آورند یعنی اگر بنا بگذاریم که انسان ها بایستی «شخصیت» داشته باشند منطق صریح می گوید بایستی آنان ایده آلی برای خود تعیین نمایند . و اگر هدف سوم که متذکر شدیم رهبر زندگانی انسانی نباشد هیچ حقیقتی نمی تواند برای زندگانی او هدف مطلق و واقعی بوده باشد .
اگر تعریف ذیل برای ایده آل زندگی و زندگانی ایده آل می تواند تفسیر معقولی برای حیات زود گذر ما بوده باشد بدون تردید گرایش و نیایش به خدا مهمترین و اساسی ترین عنصر حیات ما خواهد بود .
مرحوم علامه محمد تقی جعفری ره

ادامه دارد .....