حکم شرعی معامله با بهائی ها

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حکم شرعی معامله با بهائی ها

معامله بابهائی ها اگر موجب تقویت انها از نظر اقتصادی شود چه صورت دارد؟
فاضل،بهجت،سیستانی ، صافی، تبریزی:کسی که با عواید خود به دشمنان اسلام و مسلمین کمک میکنند،تقویت و اعانت وتایید انان جایز نیست
رهبری ومکارم : مطلقا معامله با بهائی جایز نیست1
1)استفتائات از دیدگاه مراجع از کتاب محمودی