----------...:::توسل،شرک یا توحید:::...----------

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
----------...:::توسل،شرک یا توحید:::...----------

عده ای انسان جاهل(وهابیت)گمان می کنند که معنی توسل درخواست کمک مستقیم از کسی غیر از خداست و اینگونه می اندیشند که اگر کسی برای رسیدن به حاجات خویش کس دیگری را در محضر خدای مهربان واسطه ووسیله قراردهد این شرک و کفر است و بر همین مبنی نیز فتوی به قتل این مشرک و کافر!!!!داده و نکاح با او را نیز باطل می شمرند.
هیات دائم فتوای سعودی در پاسخ در موردازدواج دختران اهل سنت با پسران شیعه می گویند : (لا یجوزتزویج بنات اهل السنه من ابناءالشیعه..)(۱)
ازدواج دختران اهل سنت با پسران شیعه و کمونیست ها جایز نیست و اگر ازدواجی صورت گرفت باطل است چون عادت شیعه توسل به اهل بیت است و این بزرگ ترین شرک است!!!همین گروه در پاسخ استفتاءدیگری می نویسند:آنان که یا علی ،یا حسین می گویند مشرک و اسلام خارج شده اند و ازدواج با آنان جایز نیست خوردن حیوانی که ایشان ذبح کرده باشند نیز حرام است.این درحالی است که همین گروه ازدواج با یهودی و مسیحی را که به صراحت قرآن یکی عزیر را و دیگری عیسی را فرزند خدا می داندجایز دانسته است!!!!!(توبه/۳۰)متن فتوا : (یجوزللمسلم ان یتزوج کتابیة یهودیه او نصرانیه اذا کانت محصنه وهی الحرة العفیفه)(۲)
منبع ۲ : (همان ج۱۸/۹۷ و ۹۸ )
منبع۱ : (فتاوی الجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء جلد ۱۸/۲۹۸ و جلد۳/۳۷۳)