تلنگر

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تلنگر


چشم دل.......

شیخ رجبعلی خیاط

هر روز بدون پول دادن صدقه بدهید

سید عباس ذغالی

مقام مادر....

زن بیمار(شقای حضرت ابوالفضل)

فایل: 

ارزش توسل.....

[="Courier New"][="Navy"]همسر مادر سرطانی ...[/]

[="Courier New"][="Navy"]پینه های دست های پدر ........

[="Courier New"][="Navy"]پدری که روی دیدن فرزندش را ندارد.

[="Courier New"][="Navy"][=impact]دوزخ
جهنم
مجازات
سرنوشت
پل صراط
[=impact]بهشت
...........چه کسی میداند که قرار است همه ما به بهشت برویم .
مراقب اعمالمان باشیم .