جمع بندی تقسیم نابرابر دارایی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تقسیم نابرابر دارایی

با سلام
یکی از خویشان که دارای دو دختر و سه پسر است، قبل از فوت خویش اکثر دارایی خود را میان دو فرزند کوچک تر که یکی دختر و دیگری پسر است تقسیم می کند به طوری که سهم چندانی به سه فرزند دیگر نمی رسد. (این تقسیم در وصیت نامه نیست بلکه قبل از وفات صورت گرفته)
آیا اکنون که از فوت پدر سال ها گذشته، از نظر فقهی تکلیفی متوجه هر یک از این دو فرزند نسبت به اقامه مساوات در حق برادران و خواهر وجود دارد؟
سپاسگزارم

برچسب: 

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد نور

Akbari694;392186 نوشت:
با سلام
یکی از خویشان که دارای دو دختر و سه پسر است، قبل از فوت خویش اکثر دارایی خود را میان دو فرزند کوچک تر که یکی دختر و دیگری پسر است تقسیم می کند به طوری که سهم چندانی به سه فرزند دیگر نمی رسد. (این تقسیم در وصیت نامه نیست بلکه قبل از وفات صورت گرفته)
آیا اکنون که از فوت پدر سال ها گذشته، از نظر فقهی تکلیفی متوجه هر یک از این دو فرزند نسبت به اقامه مساوات در حق برادران و خواهر وجود دارد؟
سپاسگزارم

با سلام و عرض ادب

اگر در زمانی که ایشان زنده بودند،اموال خود را به آن دو فرزندش بخشیده و تحویل داده است،برای آن دو فرزند تکلیفی در اقامه مساوات بین خواهر و برادران نیست و جزء اموال آن دو فرزند محسوب می شود.

رساله مراجع،احکام ارث

دادن اموال قبل فوت یک حقه شرعیه برای محروم کردن دیگر فرزندان از ارث

موضوع قفل شده است