تراژدی انسانی غزه >> مجموعه پوستر<<

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تراژدی انسانی غزه >> مجموعه پوستر<<

توجه:
فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.

برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید.

تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.

لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.

class: style10 align: center

[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«سازمان ملل»
طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«Free Gaza»
طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«صد کلاغ را یک کلوخ بس است»
طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«ریز میبینیمت»
طراح:احسان و علی جعفرپیشه(صریر)/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«unicef»
طراح:مصطفی احمدی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«غزه در دریای خون»
طراح:عاطفه ماهوری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]

class: style10 align: center

[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«غزه سرخ»
طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«سرهابریده بینی، بی جرم و بی جنایت»
طراح:احمد عزیزپور/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«خون من اشک جهان است»
طراح:راضیه قیدرلو/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«حق کودکان غزه این نیست»
طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«حق کودکان غزه این است؟»
طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«اسرائیل باید نابود شود»
طراح: هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]

class: style10 align: center

[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«آیا حق کودکان غزه این است؟»
طراح:هادی عسکری فر/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«برای کودکان غزه»
طراح:حامد محمدیان/مشهد/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«دریای خون»
طراح:مریم درودی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«بچه ها بمب دوست ندارند»
طراح:محمد تقی پور/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«خواب و خوراک کودکان غزه»
طراح:رامین صالحی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«به اذن خدا نیل تا فرات گورستان اسرائیل خواهد شد.»
طراح:مسعودصفارنژاد/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]

class: style10 align: center

[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«اینجا غزه نیست»
طراح:سجاد حمزه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«احتیاط!کودکان مشغول زندگی کردن هستند»
طراح:فاطمه تبریز زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«صهیونیسم، نازیسم دوباره!»
طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است»
طراح:وحید حسین خانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«باتلاق»
طراح:رسول معصوم زاده/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«»
طراح:میثم ثابت/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]

class: style10 align: center

[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«غذای کودکان غزه»
طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«Fear of shadows»
طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«مقاومت رمز پیروزی»
طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«از اینجا ببرید»
طراح:آرزو آقابابائیان/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«نسل کشی»
طراح:حامد مغروری،زینب ربانی خواه/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«مقاومت مردم غزه یک درس است»
طراح:مهدی جعفری/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

[/TD]


class: style10 align: center

[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«و دختر عمران از شر اعمال یهود هنوز داغدار است»
طراح:لیلا نیرومند/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«اسرائیل جایی ندارد»
طراح:ایمان میرزایی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«کشتار کودکان غزه را متوقف کنید»
طراح:راضیه محمودی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«سکوت»
طراح:رضا کاسب کار/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«زمین بازی کودکان غزه»
طراح:ندا زمانی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«سرنوشت محتوم»
طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[TD][/TD]

class: style10 align: center

[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«Real terorist»
طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«هر موشکی که پرتاب می شود یک پرنده پرواز میکند»
طراح:احسان مرادی/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه
[/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[/TD]
[TD="width: 200 align: center"] لینک فایل قابل چاپ
«تراژدی انسانی غزه»
طراح:هادی شهابی/تهران/با تشکر از مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آیه

منبع: نهضت مردمی پوستر انقلاب