بزرگ معلم

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
بزرگ معلم

معلمی را در نظر بگیرید که به کلاسی با دانش آموزان متفاوت وارد شده است . پیرزن وپیرمرد،نوجوان و زن و مرد میان سال ، دکتر و مهندس و بی سواد و شهری و روستایی.
معلم است و قرار است به اینها درس بدهد، اما چگونه و با چه زبانی ؟ کدام روش تدریس را در این کلاس پیاده کند که بتواند مطالب خود را به اینها تفهیم نماید؟
با زبان و فرهنگ شهر نشین سخن بگوید یا روستایی، برای دکتر و مهندس در سطح عالی صحبت کند یا عامیانه ؟ آنگونه بگوید که نوجوان را جذب کند یا مطابق میل پیرمرد و پیرزن کلاس را پیش ببرد؟
و اگر قرار باشد از کلاس درس فیلم تهیه شود تا آیندگان قرن ها بعد از محتوای کلاس او و مطالب بیان شده استفاده کنند، آنگاه ترسیم و طرح روشی برای تدریس این معلم بسیار مشکل یا بلکه غیر ممکن است.اگر معلمی از پس این مهم برآید، او معلمی است بزرگ و بی نظیر که بی شک باید در برابرش سر تعظیم فرود آورد .
خدای عالم و توانا تنها معلمی است که توانسته درسش را این گونه تنظیم کند که همگان و برای همیشه از آن استفاده کنند و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام »( سوره الرحمن- آیه 27) او درسش را در کتابی نازل کرده که نام آن را قرآن گذاشته و فرموده است که برای همگان هدایت است ، آن هم برای همیشه .و حقاً همین گونه است . فهمیدن درسش به آسانی فهمیدن حرف دیگران است ، برای بزرگ و کوچک ، عامی و عالی ، در گذشته و حال « لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر»( سوره قمر – آیه 17). و جایگاه مفاهیم اش مرتفع است برای عالمان ژرف نگر و دوراندیش،«کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولوا الالباب »(سوره ص _ آیه 29)

آیا این مهم جز به معجزه می تواند میسر باشد؟