بخون و آمین بگو

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
بخون و آمین بگو

بخون و آمین بگو

*یاذلجلال والااکرام مارا مهمان ویژه ی خودت قرار ده*
*یاستارالعیوب عیبهای مارابپوشان*
*یارازق؛ رزق ماراحلال وپاک وزیاد گردان*
*وبه ما دست دهنده عنایت بفرما*
*یاارحم الراحمین در زنده بودنمان ومرده بودنمان نیاز به رحم توداربم پس بر مارحم فرما*
*یا عزیز دلهای مارا ازکینه پاک بفرما*
*یالطیف مارا به لطف احسان خویش ازآتش دوزخ نجات فرما*
*یاالله جواب وسوال ملکین منکرونکیر را برایمان آسان بفرما*
*یاالله ماراازحوض کوثر سیراب بفرما*
*یارب العالمین دردنیاوآخرت* *سعادتمندمان بفرما*
*یاالله بردلهایمان مهر غافلین مزن*
*یاالله به ماتوفیق ده درخدمت پدرو مادرمان واهلمان باشیم *
*یاالله هرچه خوبی دردنیا وآخرت است که درذهن وفکر وزبان مانیست نصیبمان گردان*
*وازهرچی بدی وعذاب دنیا وآخرت هست به توپناه میبریم*
*یاالله به بی اولادها؛ اولاد سالم وصالح عنایت فرما*
*اولاد همه ی ماراسالم وصالح بگردان* *ونورچشممان دردنیاو آخرت قرار ده*
*اللهم اجرنا من النار*

ودرآخر همه باهم بگیم: اللهم صل علی محمد وال محمد