اسلام وتغذیه

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اسلام وتغذیه

بی هیچ تردیدی تعلیمات اسلام بر اساس حفظ رشد وسلامت جسم است وعلت حرمت بسیاری از خوراکی ها مضر بودن ان برای بدن است.
به این روایت از امام رضا(ع)توجه کنید:"خداوند تبارک وتعالی هیچ خوردنی ونوشیدنی را جایز نکرده مگرانکه در ان منفعت ومصلحتی بوده وهیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام ننموده مگر در ان نابودی وزیانی بوده است پس هر چیز سودمند مقوی برای جسم که باعث تقویت است حلال است و هر ضرر رسانده ای که باعث تحلیل قوه ی بدنی است حرام شده است."
یک اصل کلی برای همه فقها این است:هرچیزی که محرزشودبرای جسم مضراست –ولوهیچ دلیلی از قران وسنت نداشته باشد- قطعاحرام است
البته این را هم می گویند اگر زیان ان بقدری کم است که قابل اعتنا نباشد اشکالی ندارد یعنی ان را تحریم نمی کنند بلکه به صورت مکروه ذکر می کنند.
مستدرک الوسایل,ج3(سه جلدی),ص103._تعلیم و تربیت در اسلام ,شهید مطهری ص267

[=b lotus]خواص بعضی از خوراکی ها در اسلام:Sokhan:

[=b lotus]1-زیتون:[=b lotus]در خواص زیتون همین بس که خداوند متعال در قران به ان سوگند یاد کرده پیامبر اکرم(ص)میفرمایند:[=b lotus](([=b lotus]روغن زیتون بخوریدو به وسیله ان روغن مالی کنید زیرا از درخت مبارکی است[=b lotus]))

[=b lotus]امام رضا (ع) می فرماید[=b lotus](([=b lotus]روغن زیتون غذای خوبی است0دهان را خوشبو وبلغم را برطرف می سازد[=times new roman]،رنگ صورت را صفاوطراوت می بخشد،اعصاب را تقویت کرده،بیماری ودرد را ازبین می بردواتش خشم را فرو می نشاند[=times new roman]))[=times new roman]0

[=times new roman]2-گوشت:[=times new roman]امام صادق(ع)می فرمایند:[=times new roman](([=times new roman]هرسه روز یکبار گوشت بخورید.[=times new roman]))

[=times new roman]حضرت علی (ع)می فرمایند[=times new roman]:(([=times new roman]هرگاه مسلمانی ضعیف شد بایدگوشت وشیر بخورد زیرا خدای عزوجل قوت را دراین دو قرارداد[=times new roman]))

[=times new roman]اما در خوردن گوشت نباید زیاده روی کرد پیامبر(ص)می فرماید[=times new roman](([=times new roman]هرکس 40روزگوشت بخورد،سنگ دل خواهد شد.

[=times new roman]بحارالنوارجلد66صفه 58و183


:Gol::Gol::Gol::Gol:
موضوع قفل شده است