احکام مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی

بنام خدا
سوال:Gol:
احکام مسلمان در کشور غیر مسلمان:
اگر تحصیل راه های مطمئن ومعتبر در تعیین قبله ممکن نبود(مانند دانشجویانی که درکشورهای خارجی زندگی میکنند) تکلیف چیست؟
همه مراجع(به جزبهجت): اگر تحصیل راههای مطمئن ومعتبر ممکن نبود ، ازهر راهی که گمان به قبله پیدا شود،کفایت میکند
بهجت:برای نمازگزار واجب نیست در تشخیص قبله،راه های یقین اور و معتبر ر پیگیری وجست وجو کند،بلکه اگر از هر راهی برای اوگمان عقلای به قبله پیدا شود،کفایت میکند، هر چند تحصیل راههای مطمئن بهتر وموافق احتیاط است توضیح المسائل مراجع .مم782

بنام خدا
سوال:Gol:
ایا خرید وسائل چرمی از غیر مسلمانن جایز است؟
امام ، بهجت،صافی،نوری و وحید: جایز نیست ومعامله باطل است؛مگر انکه بداند وسایل چرمی ازحیوانی است که مطابق دستورشرع یا با نظارت مسلمانیذبح شده است.
سیستانی وفاضل: اگر احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده،خرید ان جایز ومعامله صحیح است ؛وگرنه معامله باطل میباشد.

تبریزی ومکارم:بنابر احتیاط واجب،جایز نیست ومعامله باطل است، مگر انکه بداند وسایل چرمی از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ،ذبح شده است.1
1- تو ضیح المسائل مراجع: م.2061

بنام خدا
سوال
حکم نگاه به زنان مسلمان-که در کشورهای خارجی فاقد حجاب وپوشش اسلامی اند-چگونه است؟
امام ،صافی،فاضل ونوری:بنابر احتیاط واجب ، بدونقصد لذت ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.
بهجت :نگاه بهانا جایز نیست هر چند بدون قصد لذت باشد
تبریزی ،سیستانی،مکارم و وحید:اگربدون قصد لذت وترس افتادن به باشد،اشکال ندارد(مگراینکه از زنانی باشند که اگرانان را نهی کنند،بپذیرند 1
1 –امام،تحر یر ج.2 النکاح م.27 فاضل، ونوری:تعلیقات بر عروه النکاح م.27صافی ،هدایه العباد ج2النکاح م.27 وخامنه ای استفتائ س1183


بنام خدا
سوال:Gol:
در برخی کشورهای غیر اسلامی،فرو شگاهای وجود دارند که فراورد های اسلا می می فروشند وبر روی محصولات انها مارک ذبح اسلا می نوشته شده است؛ تهیه وسایل از انها چه حکمی دارد؟
همه : صرف نوشته های(ذبح اسلا می) بر روی بسته های غذایی، حجت بر تذکیه شرعی نیست ؛ ولی اگر فروشنده مسلمان است واعلام میکند که به طریق شرعی تذکیه شده، گفتارش معتبر است.1
توضیح المسائل مراجع م.95 وحید تو ضیح المسائل م.96 خامنه ای س.1748

موضوع قفل شده است