جمع بندی آیا سوگندهای قرآن برای اثبات هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا سوگندهای قرآن برای اثبات هستند؟

سلام. آیا قرآن وقتی به چیزهایی قسم می خورد، قصد اثبات حرف خودش را دارد؟ مثلاً وقتی در سورۀ مرسلات در 6 آیۀ اوّل سوگندهایی را یاد می کند و سپس در آیۀ 7 واقعی بودن وعده ها خبر می دهد، آیا منظور این است که به دلیل سوگندهای پیشین، وعده ها واقعی است؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد صدیقین

سلا به شما پرسشگر گرامی

ما با سوگندهایمان یا می خواهیم مخاطبینی که احتمال می دهیم سخنمان را باور نمی کنند را با سوگند خوردن قانع نماییم و بدین وسیله آنها از وادی شک و ترديد خارج سازیم، و یا اینکه به گونه ای از طرف مقابلمان نگرانی داریم و می ترسیم در صورت خلاف واقع بودن ادعایمان، ما را مؤاخذه نماید و یا احیانا صدمه ای به ما برساند!

اما این امور در سوگندهاى قرآن مطرح نيست، زيرا اهل ایمان برای باور سخنان خداوند سبحان به سوگند او نیازی ندارند چون در هر صورت _چه با سوگند و چه بدون سوگند_ سخن خداوند سبحان را باور دارند، و از طرفی دیگر، سوگند خوردن برای افراد کافر و معاند فایده ای ندارد چون در هر صورت _چه با سوگند و چه بدون سوگند_ مطلب را باور نمی کنند! از سوی دیگر، خداوند متعال نه از كسى يا چيزى ترس دارد، و نه فقدان چيزى برايش ضرر دارد! بنابراین آنچه ما را به سوگند خوردن وا می دارد، درباره خدای متعال وجود ندارد.

در یک نگاه کلی می توان گفت که سوگندهای قرآن، می تواند شامل چند نکته باشند:

1- اهمیت موضوعی که برایش سوگند یاد شده تا مخاطبین، با اندیشه و دقت بیشتر به آن موضوعات توجه نمایند، مثل جواب قسمی که در سوره شمس آمده.

2- توجه مردم به موضوعاتی که موضوع سوگند واقع شده اند و به آنها سوگند یاد شده تا در فواید مادی و معنوی و اهمیت وجودی آن موضوعات، بیشتر دقت و توجه داشته باشند، مثل سوگندهای آغازین سوره شمس که به زمان های خاصی اشاره می کند یا سوگندهای سوره تین و مانند آن.

3. گاهی هم ممکن است براى تعظيم و تكريم اعمال خير و شايسته به آنها سوگند یاد کند تا مردم به انجام آنها تشويق و ترغيب شوند، مانند سوگند به اسبان مجاهدان و اوقات فريضه حج و امثال آن.

موضوع قفل شده است