آیا این نوع معامله صحیح است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آیا این نوع معامله صحیح است؟

سلام علیکم.

آیا معامله زیر صحیح است؟ آیا اشکال ربوی بودن یا ... به آن وارد نیست؟
شخص مالی را دارد مثلاً یک تن آهن یا هزار تا سهم از سهام فلان کارخانه که کل این مال صد میلیون تومان می ارزد. سپس شخص دیگری مقداری پول مثلاْ هفت میلیون تومان به شخص اول می دهد و از اینجا این گونه شریک می شوند که اگر قیمت مال تا یک سال آینده بیست درصد یا کمتر رشد کرد، شخص دوم چیزی دریافت نمی کند ولی هر چقدر که بیشتر از بیست درصد رشد کرد سودی که مازاد بیست درصد است برای شخص دوم باشد. پس مثلاً اگر سال بعد قیمت مال 150 میلیون شد، 130 میلیون تومان برای شخص اول است و 20 میلیون تومان نیز برای شخص دوم.

برچسب: