آیا اسم می تواند در سرنوشت انسان تاثیر بگذارد ؟

تب‌های اولیه

33 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[="blue"]هو العلیم

با عرض سلام و ادب

مطمئنا انسان با قوه ی تعقل و اختیار خویش سرنوشت خویش را تعیین می کند و از این روست که مورد حسابرسی قرار می گیرد و شکی بر آن نیست اما یکسری از موارد بر تقدیرات انسان تاثیر گذار است نه اینکه اختیار را بطور کامل سلب نماید .

بعضی از مواردی را که در خصوصیات انسان و همچنین بر تقدیرات انسان اثر گذار است نه تنها عامل تعیین کننده و نه شرط مطلق چون انسان دارای قوه ی تعقل و اختیار است و همینطور دعا می تواند به اذن خدا یکسری از موارد را تغییر بدهد ان شاء الله ، را به عنوان نمونه بیان می کنم :

زمان و مکان انعقاد نطفه ، در چه روز و ساعتی بوده است ، آیا قمر در عقرب بوده است ، در کدامیک از برج های مشتری ، مریخ ، زحل و ... بوده است ، در آن هنگام افکار نیات مادر و پدر چگونه بوده است ، غذایی که این دو خورده اند آیا حلال بوده است ، در هنگام بارداری روزی که پدر فراهم میگرده است و خود و همسرش میل می کرده اند تا چه حد حلال بوده است آیا غذای حرام یا شبهه ناک بوده است یا خیر ، وضعیت روحی و روانی والدین مخصوصاً مادر در هنگام بارداری چگونه بوده است آیا غمگین یا شاد بوده است و چه نیاتی در سر داشته است ، چه چیزهایی می شنیده و میگفته و چگونه عمل می کرده است که این واردات نفس اوست که هنماطوز که غذایی که مادر میل می کند بر فرزند اثر گذار است این موارد هم بسیار تاثیر گذار می باشد ، و همچنین یکسری خصوصیاتی که مربوط به ژنتیک می شود .

زمان تولد فرزند در چه روزی و در چه ساعتی بوده است که از یک ساعت قبل طلوع آفتاب شروع می نمایند به تعیین برج و هر یک ساعت وارد برج دیگری می شوند که بر حسب اینکه در کدام روز بوده قرار گیری در اولین برج که قبل از طلوع آفتاب محسابه می کنند و یک ساعت یک ساعت به جلو می آیندهر کدام در هر روز متفاوت است در فلان روز ممکن است با برج مشتری و در روز دیگر با مریخ و ... شروع گردد .

و در چه ماهی متولد گشته است و سال تولد آن شخصی چیست ، و یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار نامیست که برای فرد انتخاب می کنند ، که با توجه به نام مادر فرزند و سال و ماه و روز و ساعت تولد باید انتخاب نمود چون با در نظر گیری این موارد و محاسبه هایی که بر مبنای روابط بین این موارد برقرار می شود یکسری خصوصیات در فرد پدید می آید و در تقدیرات فرد تاثیر گذار است اما نه تعیین کننده ی سرنوشت انسان و سلب اختیار از انسان !

از طریق اسم مادر فرد و خود فرد ، سال تولد ، ماه تولد ، روز و ساعت تولد و یکسری موارد دیگر طبق محسباتی که مربوط به علوم غریبه می شود می توان به خیلی از حالات و خصوصیات فرد پی برد ، و بزرگانی در این علوم دارای تخصص بوده اند و در حال حاضر عارف بزرگوار جناب علامه حسن زاده ی آملی استاد علم حروف ، اعداد و ... هستند .

حتی با محاسبه ی بر حسب نام خود فرد و مادر او یکسری موارد دیگر به شخص ذکر خاصی تجویز می شود ، تمامی حروف در عالم معنا دارای روح هستند و هر حرف و کلمه ای دارای تاثیرات مخصوص به خود است ، حروف و کلمات خاصیت جذب و دفع کنندگی دارند و این عوامل در روابط بین افراد تاثیر گذار است به عنوان مثال می توان از طریق اسم بین دو نفر و یکسری از موارد دیگر ، به اطلاعات خوبی در مورد نوع رابطه ی افراد پی برد که چه میزان در بین آنها خاصیت جذب و یا دفع وجود دارد ( هر یک بر حسب محاسبات کدامیک از مواردآبی ، بادی ، خاکی ، آتشی هستند و حال مثلا یکی آبی هست و دیگری خاکی رابطه ی بین آب و خاک دفع است یا جذب ، باد و آب چطور و ... ، که اینها در کنار یکسری از موارد دیگر خیلی از موارد را معلوم می نماید .

این علوم سالهای سال هست که موجود است و جزء خرافات و موهومات نیست اما باید توجه داشت هر چند نام فرد باتوجه به مواردی که بیان شد تاثیر گذار است و یکسری کد گذاری ها در کائنات بر حسب آن صورت می گیرد اما به معنای جبر و سلب عقل و اختیار ما نیست .

سخن ها در این باره بسیارست و در اینترنت نمی شود بیش از این در این باره سخن گفت که شیادان با اطلاع از کمی از این موارد می توانند بعضی از مردم را بفریبند و همچنین بنده نیز استاد این علوم نمی باشم و این موارد را به عنوان نمونه بطور اختصار محض اطلاع عرض کردم .

موفق تر و سربلند باشید

یا حق
[/]

[="blue"]هو العلیم

با عرض سلام و ادب

مطمئنا انسان با قوه ی تعقل و اختیار خویش سرنوشت خویش را تعیین می کند و از این روست که مورد حسابرسی قرار می گیرد و شکی بر آن نیست اما یکسری از موارد بر تقدیرات انسان تاثیر گذار است نه اینکه اختیار را بطور کامل سلب نماید .

بعضی از مواردی را که در خصوصیات انسان و همچنین بر تقدیرات انسان اثر گذار است نه تنها عامل تعیین کننده و نه شرط مطلق چون انسان دارای قوه ی تعقل و اختیار است و همینطور دعا می تواند به اذن خدا یکسری از موارد را تغییر بدهد ان شاء الله ، را به عنوان نمونه بیان می کنم :

زمان و مکان انعقاد نطفه ، در چه روز و ساعتی بوده است ، آیا قمر در عقرب بوده است ، در کدامیک از برج های مشتری ، مریخ ، زحل و ... بوده است ، در آن هنگام افکار نیات مادر و پدر چگونه بوده است ، غذایی که این دو خورده اند آیا حلال بوده است ، در هنگام بارداری روزی که پدر فراهم میگرده است و خود و همسرش میل می کرده اند تا چه حد حلال بوده است آیا غذای حرام یا شبهه ناک بوده است یا خیر ، وضعیت روحی و روانی والدین مخصوصاً مادر در هنگام بارداری چگونه بوده است آیا غمگین یا شاد بوده است و چه نیاتی در سر داشته است ، چه چیزهایی می شنیده و میگفته و چگونه عمل می کرده است که این واردات نفس اوست که هنماطوز که غذایی که مادر میل می کند بر فرزند اثر گذار است این موارد هم بسیار تاثیر گذار می باشد ، و همچنین یکسری خصوصیاتی که مربوط به ژنتیک می شود .

زمان تولد فرزند در چه روزی و در چه ساعتی بوده است که از یک ساعت قبل طلوع آفتاب شروع می نمایند به تعیین برج و هر یک ساعت وارد برج دیگری می شوند که بر حسب اینکه در کدام روز بوده قرار گیری در اولین برج که قبل از طلوع آفتاب محسابه می کنند و یک ساعت یک ساعت به جلو می آیندهر کدام در هر روز متفاوت است در فلان روز ممکن است با برج مشتری و در روز دیگر با مریخ و ... شروع گردد .

و در چه ماهی متولد گشته است و سال تولد آن شخصی چیست ، و یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار نامیست که برای فرد انتخاب می کنند ، که با توجه به نام مادر فرزند و سال و ماه و روز و ساعت تولد باید انتخاب نمود چون با در نظر گیری این موارد و محاسبه هایی که بر مبنای روابط بین این موارد برقرار می شود یکسری خصوصیات در فرد پدید می آید و در تقدیرات فرد تاثیر گذار است اما نه تعیین کننده ی سرنوشت انسان و سلب اختیار از انسان !

از طریق اسم مادر فرد و خود فرد ، سال تولد ، ماه تولد ، روز و ساعت تولد و یکسری موارد دیگر طبق محسباتی که مربوط به علوم غریبه می شود می توان به خیلی از حالات و خصوصیات فرد پی برد ، و بزرگانی در این علوم دارای تخصص بوده اند و در حال حاضر عارف بزرگوار جناب علامه حسن زاده ی آملی استاد علم حروف ، اعداد و ... هستند .

حتی با محاسبه ی بر حسب نام خود فرد و مادر او یکسری موارد دیگر به شخص ذکر خاصی تجویز می شود ، تمامی حروف در عالم معنا دارای روح هستند و هر حرف و کلمه ای دارای تاثیرات مخصوص به خود است ، حروف و کلمات خاصیت جذب و دفع کنندگی دارند و این عوامل در روابط بین افراد تاثیر گذار است به عنوان مثال می توان از طریق اسم بین دو نفر و یکسری از موارد دیگر ، به اطلاعات خوبی در مورد نوع رابطه ی افراد پی برد که چه میزان در بین آنها خاصیت جذب و یا دفع وجود دارد ( هر یک بر حسب محاسبات کدامیک از مواردآبی ، بادی ، خاکی ، آتشی هستند و حال مثلا یکی آبی هست و دیگری خاکی رابطه ی بین آب و خاک دفع است یا جذب ، باد و آب چطور و ... ، که اینها در کنار یکسری از موارد دیگر خیلی از موارد را معلوم می نماید .

این علوم سالهای سال هست که موجود است و جزء خرافات و موهومات نیست اما باید توجه داشت هر چند نام فرد باتوجه به مواردی که بیان شد تاثیر گذار است و یکسری کد گذاری ها در کائنات بر حسب آن صورت می گیرد اما به معنای جبر و سلب عقل و اختیار ما نیست .

سخن ها در این باره بسیارست و در اینترنت نمی شود بیش از این در این باره سخن گفت که شیادان با اطلاع از کمی از این موارد می توانند بعضی از مردم را بفریبند و همچنین بنده نیز استاد این علوم نمی باشم و این موارد را به عنوان نمونه بطور اختصار محض اطلاع عرض کردم .

موفق تر و سربلند باشید

یا حق
[/]

[="arial"][="royalblue"]بنام او

مخلوق اریایی;269469 نوشت:
هو العلیم

با عرض سلام و ادب

مطمئنا انسان با قوه ی تعقل و اختیار خویش سرنوشت خویش را تعیین می کند و از این روست که مورد حسابرسی قرار می گیرد و شکی بر آن نیست اما یکسری از موارد بر تقدیرات انسان تاثیر گذار است نه اینکه اختیار را بطور کامل سلب نماید .

بعضی از مواردی را که در خصوصیات انسان و همچنین بر تقدیرات انسان اثر گذار است نه تنها عامل تعیین کننده و نه شرط مطلق چون انسان دارای قوه ی تعقل و اختیار است و همینطور دعا می تواند به اذن خدا یکسری از موارد را تغییر بدهد ان شاء الله ، را به عنوان نمونه بیان می کنم :

زمان و مکان انعقاد نطفه ، در چه روز و ساعتی بوده است ، آیا قمر در عقرب بوده است ، در کدامیک از برج های مشتری ، مریخ ، زحل و ... بوده است ، در آن هنگام افکار نیات مادر و پدر چگونه بوده است ، غذایی که این دو خورده اند آیا حلال بوده است ، در هنگام بارداری روزی که پدر فراهم میگرده است و خود و همسرش میل می کرده اند تا چه حد حلال بوده است آیا غذای حرام یا شبهه ناک بوده است یا خیر ، وضعیت روحی و روانی والدین مخصوصاً مادر در هنگام بارداری چگونه بوده است آیا غمگین یا شاد بوده است و چه نیاتی در سر داشته است ، چه چیزهایی می شنیده و میگفته و چگونه عمل می کرده است که این واردات نفس اوست که هنماطوز که غذایی که مادر میل می کند بر فرزند اثر گذار است این موارد هم بسیار تاثیر گذار می باشد ، و همچنین یکسری خصوصیاتی که مربوط به ژنتیک می شود .

زمان تولد فرزند در چه روزی و در چه ساعتی بوده است که از یک ساعت قبل طلوع آفتاب شروع می نمایند به تعیین برج و هر یک ساعت وارد برج دیگری می شوند که بر حسب اینکه در کدام روز بوده قرار گیری در اولین برج که قبل از طلوع آفتاب محسابه می کنند و یک ساعت یک ساعت به جلو می آیندهر کدام در هر روز متفاوت است در فلان روز ممکن است با برج مشتری و در روز دیگر با مریخ و ... شروع گردد .

و در چه ماهی متولد گشته است و سال تولد آن شخصی چیست ، و یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار نامیست که برای فرد انتخاب می کنند ، که با توجه به نام مادر فرزند و سال و ماه و روز و ساعت تولد باید انتخاب نمود چون با در نظر گیری این موارد و محاسبه هایی که بر مبنای روابط بین این موارد برقرار می شود یکسری خصوصیات در فرد پدید می آید و در تقدیرات فرد تاثیر گذار است اما نه تعیین کننده ی سرنوشت انسان و سلب اختیار از انسان !

از طریق اسم مادر فرد و خود فرد ، سال تولد ، ماه تولد ، روز و ساعت تولد و یکسری موارد دیگر طبق محسباتی که مربوط به علوم غریبه می شود می توان به خیلی از حالات و خصوصیات فرد پی برد ، و بزرگانی در این علوم دارای تخصص بوده اند و در حال حاضر عارف بزرگوار جناب علامه حسن زاده ی آملی استاد علم حروف ، اعداد و ... هستند .

حتی با محاسبه ی بر حسب نام خود فرد و مادر او یکسری موارد دیگر به شخص ذکر خاصی تجویز می شود ، تمامی حروف در عالم معنا دارای روح هستند و هر حرف و کلمه ای دارای تاثیرات مخصوص به خود است ، حروف و کلمات خاصیت جذب و دفع کنندگی دارند و این عوامل در روابط بین افراد تاثیر گذار است به عنوان مثال می توان از طریق اسم بین دو نفر و یکسری از موارد دیگر ، به اطلاعات خوبی در مورد نوع رابطه ی افراد پی برد که چه میزان در بین آنها خاصیت جذب و یا دفع وجود دارد ( هر یک بر حسب محاسبات کدامیک از مواردآبی ، بادی ، خاکی ، آتشی هستند و حال مثلا یکی آبی هست و دیگری خاکی رابطه ی بین آب و خاک دفع است یا جذب ، باد و آب چطور و ... ، که اینها در کنار یکسری از موارد دیگر خیلی از موارد را معلوم می نماید .

این علوم سالهای سال هست که موجود است و جزء خرافات و موهومات نیست اما باید توجه داشت هر چند نام فرد باتوجه به مواردی که بیان شد تاثیر گذار است و یکسری کد گذاری ها در کائنات بر حسب آن صورت می گیرد اما به معنای جبر و سلب عقل و اختیار ما نیست .

سخن ها در این باره بسیارست و در اینترنت نمی شود بیش از این در این باره سخن گفت که شیادان با اطلاع از کمی از این موارد می توانند بعضی از مردم را بفریبند و همچنین بنده نیز استاد این علوم نمی باشم و این موارد را به عنوان نمونه بطور اختصار محض اطلاع عرض کردم .

موفق تر و سربلند باشید

یا حق

با احترام به شما و تمام نوشته هايتان و ضمن تاييد همه آنها و حتي تاثير نام بر عملكرد شخص .. بايد اين واقعيت رانيزبپذيريم كه دنياي بسيارتابسيار پيچيده واسرارآميزي داريم وميتوان اين سوال را نيزمطرح نمود كه علارغم پيشرفت علم و ارتباطات جهاني وبسيارنزديك چرا عده اي ازما متاسفانه هنوزدرخواب مانده و چرا تعدادي ازمسئولين كشوري برپايه اين علوم بسيار پيشرفته و بهره بردن از سلولهاي خلاق ذهن ايراني خود هيچ اقدامي براي تزكيه و تسويه باوري { و نه نژادي } براي شيعه ايراني و همه ايرانياني كه به سرنوشت فرزندان خود نيزهيچ اعتنايي ندارند انجام نميدهند ..{ منظور كوخ نشين و بيشترخانواده هاي فقير و بزهكار }.. انجام نميدهند و چرا وزارت بهداشت { بعنوان نمونه } ازهمين علم ژنتيك براي جلوگيري از تولد يا ورود بيش ازپيش فرزندان گناه هيچ اقدام جدي صورت نميدهد و بايد قبول و حتي باورنمود كه گذشت آن زمانهاي جاهليتي كه انسان ناتوان براي گريزاز ناتواني خود خرافه هايي را درذهن خرافه پرور و خرافه پرست خود خلق و تا مدتها خود و ديگران را به آنها پايبند مينمود و بايد قبول كرد كه زمان هرمقداركه جلوترميرود عالم بودن خالقش را بيش ازپيش آشكارترمينماياند و اين خالق نيزهمان خالق قرآن است و اين قرآن همان قرآن پيام آورالهي اسلام است و اين پيام آور الهي {ص} جد همان ائمه معصومين و مقدسين باور شيعه ميباشد و اين شيعه نيز همانهايي ست كه بيش از ساير كشورها با نام مقدس ايران شناخته ميشود .. بنابراين .. خدا عالم .. قرآن با علم و لبريز از علم .. پيامبر اسلام {ص} و ائمه ما {ع} همگي آورنده علم .. و براين اساس و با اين باور .. شيعه غيرازعلم و دانش و تمدن و شعور و بزرگي درافكار و انديشه و گفتار و كلام و اعمال وكردار نبايد باشد و تنها پديده يا قدرتي كه ميتواند راه را براي آينده اي درخشان و بااقتدار براي همه ما ايرانيان وشيعيان هموار و باز نمايد علم و چنگ انداختن به علم الهي ست و براي رشد هرچه بيشتر علم درافكار شهروند ايراني و پيرو شيعه بايد كه ابتدا موانع شناسايي و يكي پس ازديگري برداشته يا محدود شوند كه اين كار تنها ازعهده مسئولان دلسوز رده بالا و در واقع از دولتها و اسباب جرايد و مخصوصا صدا و سيما و كارهاي تبليغاتي مثبت بسياروسيع ساخته خواهد بود..انشاا...

باسپاس..[/][/]

گمنام;190251 نوشت:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُورِكَ وَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ . ( الكافي، ج6 ،ص19.) امام صادق علیه السلام نقل می کند که رسول خدا فرموند: -فرزندانتان را- نیکو نامگذاری کنید. به راستی که شما در روز قیامت با آن نام، خوانده می شوید.ای فلان پسر فلان ! به سوی نورت برخيز ! و ای فلان پسر فلان ! برخيز ! ولی نوری نداری .
کارشناسان توضیحی درین مورد میدن؟ این نداشتن نور ربطی به اسم شخص داره؟

گمنام;190251 نوشت:
با توجه به آیات و روایات ،می توان گفت که نام افراد در سرنوشت انسان تاثیری ندارد.

با تشكر از كاربر محترم گمنام

انشا الله حقير با توجه به طب سنتي برايتان اثبات خواهم كرد كه نام در سرنوشت انسان تاثير گذار هست

البته لازم به ذكر هست اين مسئله علميست و از طرفي مطلق نيست مثل اين مي ماند كسي بگويد من با انجام فريضه نماز به مي توانم به لقاء الله برسم در واقع التزاماتي در مسائل ديني دست به دست هم مي دهند تا سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي يك شخص رقم بخورد

antiuwamism;347188 نوشت:
کارشناسان توضیحی درین مورد میدن؟ این نداشتن نور ربطی به اسم شخص داره؟

اخوي سلام

اگر يه خورده صبر كنيد دارم مطالبي را نگارش مي كنم كه اين سوال شما در ان پاسخ داده شده
فقط در كل بگم منظور از نور اسامي ائمه هست
كسي كه نام معصوم را برايش انتخاب كنند در قيامت او را به سمت نور مي برند منظور اين است كساني كه هم نام معصوم باشند در قيامت داراي شانيت هستند يك سر و گردن از ديگران بالاترند، تخيف برايش در نظر مي گيرند به روايت زير دقت بفرماييد:

محدث نوری نقل می کند:
وَ فیِ الخجر اَنَّ رَجُلاً یُؤتی فی القیامةِ وَ اسمُه مُحَمَّدُ، فَیَقُولُ الله لَهُ،مَا استُحییتَ اَن عَصَیتَنی وَ اَنت سَمِیُّ حَبیبی،وَ اَنَا اَستَحیی اَن اُعَذِّبُکَ وَ اَنتَ سَمِیُّ حَبیبی
روایت شده که در روز قیامت مردی را می آورند و نامش محمد است.از طرف خدا به او خطاب می شود که از من شرم نکردی و مرا معصیت کردی در حالیکه همنام حبیب من- رسول الله- بودی و من امروز شرم دارم که تو را عذاب کنم در حالی که هم نام حبیب من هستی
(مسترک الوسائل- جلد 15)

ال اینکه واقعا دستتوندرد نکنه از این تایپیک ...چون من خیلی بهش فکر میکردم

kheymegahabalfazl;347211 نوشت:
نام در سرنوشت انسان تاثير گذار هست

منم همچین اعتقادی دارم...البته از روی تجربه...
نخندینا...
ما یه فامیل داریم اسمش مولود هست
این خانوم علاوه بر اینکه جثه کوچولو موچولو (مثل مولود) داره...قیافه کودکا نه (مثل مولود) هم داره
تازه....دانشگاه مامایی قبول شد!

یکی دیگه داریم تک پسره اسمش امید هست....واقعا امید خانواده و بلکه فامیله....

چرا راه دوری بریم...اسم خودم....که قبلا حتی یه دبیر عربی داشتیم میگفت اسمت ایراد داره و باید عوضش کنی....از همون بچگی همش تو مسایل الهی مشکلات داشتیم....همون بچگی کتاب میخوندیم شبهه هنوزم که هی مغزمون گاهی داغ میکنه:Nishkhand:
بعدم رفتیم دبیرستان معارف اسلامی.....بعدم دانشگاه الهیات...رشته تو این مایه ها....

خب؟حالا بگید نیست!

البته مثلا تو همین اسک دین خوندم که مثلا هرکی اسمش زینب باشه مصائبی رو تحمل خواهد کرد...
...

elaheh;347265 نوشت:
منم همچین اعتقادی دارم...البته از روی تجربه...

منتظر باشيد مطالب جالبي را اماده دارم ميكنم

اميختگي قران و روايت و طب سنتي