آزادی در ادبیات مبارزه ای امام خمینی ره

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آزادی در ادبیات مبارزه ای امام خمینی ره

[=&quot]آزادی در ادبیات مبارزه ای امام خمینی ره[/]

[=&quot]
[/][=&quot]آزادی در ادبیات مبارزه ای [/][=&quot]امام خمینی[/][=&quot] [/][=&quot]ره همواره یکی از اهداف مهم بوده و همواره در‏[/][=&quot]‎[/][=&quot] [/][=&quot]‏مبارزات قبل از[/][=&quot] [/][=&quot]انقلاب اسلامی [/][=&quot]، این کلمه در بیانات ایشان مکرراً ذکر شده است.‏‏[/][=&quot]
[/][=&quot]‏‏ در [/][=&quot]وصیت نامه امام[/][=&quot] [/][=&quot]به ملتهای کشورهای اسلامی توصیه می شود که انتظار‏[/][=&quot]‎[/][=&quot] [/][=&quot]‏نداشته باشند که از خارج کسی به آنها در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن‏[/][=&quot]‎[/][=&quot] [/][=&quot]‏احکام اسلامی است کمک کند و خود آنها باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را‏[/][=&quot]‎[/][=&quot] [/][=&quot]‏تحقق می بخشد قیام کنند.‏‏ ‏ به باور امام امضاءکنندگان حقوق بشر و از جمله آمریکا، اصلی ترین پایمال کنندگان‏[/][=&quot]‎‎[/][=&quot]‏این حقوق در ایران و سایر کشورهای اسلامی هستند و همین کشورها به عنوان مهد ‏[/][=&quot]‎‎[/][=&quot]‏تمدن و دموکراسی و آزادی، بیشترین آزادی را از ملل مسلمان سلب کرده اند. لذا ایشان‏[/][=&quot]‎‎[/][=&quot]‏در بیانات متعددی کذب ادعاهای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی غربیها بخصوص‏[/][=&quot]‎‎[/][=&quot]‏آمریکا را برملا نموده و اذناب داخلی آنها را چه در ایران و چه در سایر بلاد اسلامی در‏[/][=&quot]‎‎[/][=&quot]‏این زمینه همپالکی اربابانشان به شمار آورده اند.‏‏ [/][=&quot]سخنرانی امام[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]فیلم امام[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]عکس امام[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]صحیفه نور[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]ارتحال امام[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]ولایت فقیه[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]
[/][=&quot]اسناد ساواک[/][=&quot] [/][=&quot]، [/][=&quot]روح الله خمینی[/][=&quot][/]