ابهام در ایات قران

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ابهام در ایات قران

بسم الله الرحمن الرحیم

چند مورد ابهام در آیات قرآن وجود دارد که درخواست پاسخگویی برایشان دارم.

(سوره 4 آیه 11-12) و (سوره 4 آیه 176) در مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و یک همسر باقی بماند؛ دختران 2/3 سهم، والد ها 1/3 سهم (هردو بر اساس سوره 4 آیه 11) و همسر 1/8 سهم (بر اساس سوره 4 آیه 12) از ارث را دریافت میکند که از میزان ارث بیشتر میشود. مثال دوم، مردی فوت میشود و از او یک مادر و یک همسر و دو خواهر باقی میماند، مادر 1/3 سهم (سوره 4 آیه 11) همسر 1/4 (سوره 4 آیه 12) و خواهران 2/3 (سوره 4 آیه 176) که مجموع آنها 15/12 کل ارث است.

[=arial]

با نام الله


[=arial]


[=arial] کارشناس بحث: استاد یاسین
موضوع قفل شده است