چهلم

آیا مراسم چهلم برای اموات مستند روائی دارد؟

آیا مراسم چهلم برا میت مستند روایی دارد؟ ممنون