پیراهن آستین کوتاه

حکم پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان

سلام

پوشیدن تیشرت یا پیراهن آستین کوتاه برای مردچه حکمی دارد؟