منع

کدام صحابه از کارهای حکومتی منع شدند؟

پیامبر کدام یارانش را از کارهای حکومتی منع کرد؟ چرا ؟:Gig: