منابع تاریخی

کهن ترین نسخه ها

با سلام. لطفاً به دو سؤال ذیل مستندای در مورد کتابهایی که در ادامه عرض می کنم پاسخ بفرمایید:

الف.کهنترین نسخۀ موجود مربوط به چه سالی است؟

ب.آیا نسخۀ اصلی که تألیف نویسنده است، در دسترس می باشد؟

1.امهات شیعه

2.صحیح بخاری

3.صحیح مسلم

4.تاریخ یعقوبی

5.المغازی واقدی

6.طبقات الکبری

7.سیرت رسول الله ابن هشام

8.تاریخ طبری

با سپاس