مشورت کردن

منظور از مشورت با دشمن در حدیث امام علی (ع) چیست؟

منظور از مشورت با دشمن چیست که در حدیث از امام علی (ع) آمده است؟