ماده ، مثال ، رنگ ، شکل ، اندازه

پذیرای رنگ و شکل و اندازه

سلام
چه چیزی پذیرای رنگ و شکل و اندازه است؟

میگویند رنگ و شکل و اندازه ، مربوط به عالم ماده است. پس باید قاعدتا این ماده باشد که پذیرای اینهاست.

اما باز می گویند: در عالم مثال ، ماده نیست اما رنگ و شکل و اندازه وجود دارد.

پس با این حساب ، ماده نمی تواند عامل پذیرای رنگ و شکل و اندازه باشد.

بلکه باید آن چیزی که حقیقتاً پذیرای اینهاست ، چیزی باشد اعم از ماده و مثال.

آن چیز چیست؟