فهرست بندی

من در تحصیلات، امور زندگی، و...دچار مشکل شده ام !

انجمن: 

اگرکسی بپرسد که من در تحصیلاتم، امور زندگی ام، امور روزمره ام ، حتی گاها در نوع برخورد با دوستانم ، دچار مشکل شده ام، چه باید بکنم؟
یکی از بهترین پاسخ ها:
آشنایی با مهارت برنامه ریزی است.
سعی داریم در این مورد مطالبی را به صورت مفید و کاربردی ارائه دهیم.
نخستین قدم :
باید باور داشته باشیم که برنامه ریزی به منزله پلی است برای رسیدن به اهداف.

در حقیقت برنامه ریزی پیش بینی خرد مندانه و تنظیم هدف مند فعالیتها، خواسته ها، نیازمندیها درمدت زمان ( شبانه روز، هفته، ماه و سال) بر اساس اولویتهای متناسب با توان اجراکننده برای رسیدن به آرمانها، اهداف مورد نظر و اجرای ماموریت های مورد انتظار است.
با برنامه ریزی خوب می توان به آرزوها رسید.