فحش دادن

تخلیه روانی از راه فحش

سلام

آیا فحش دادن در ذهن حرام است؟

اگر کسی تنها باشد و بدون مخاطب فحش بدهد یعنی به شخصی فحش ندهد حرام است؟

ایت الله وحید

برچسب: