علم امامان

ارزش علم لدنی امام و مقام امامت

انجمن: 

علم لدنی امام یعنی علمی که از طرف خداست و انها پای درس هیچ استادی ننشسته اند.....(درسته)
خوب این علم که ارزش نیست علمی که به یک باره به انسان بدهند و او هیچ تلاشی نکرده باشه.
اگه جوابتون اینکه خدا به خاطر ظرفیت وجودی انها و به خاطر جایگاهشون این علم را به انها داده پس باید بدون هیچ دلیل عقلی بگویم خدا خواسته و بپذیریم.