شدید العقاب، غفور رحیم، سوره مائده

چرا صفت شدید العقاب جلوتر از غفور رحیم است ؟

انجمن: 

چرا در آیه 98 سوره مائده صفت شدیدالعقاب جلوتر از غفور رحیم آمده است؟
یعنی عذاب خدا از رحمتش فراگیرتره؟
"اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم"

کارشناس بحث : عمار