سوءرفتار پدر

چیکار کنم تا پدرم از این بیخیالی در بیاد

سلام ضمن عرض تسلیت در این ایام ..
سوال من اینه که پدرم اصلا نظافت شخصی شو رعایت نمیکنه با مردم مراوده نداره و خیلی بد حرف میزنه و هنگامی که به او تذکر میدهیم ناراحت میشود ..
سوالم اینه که برای ما ناراحت شدن او گناه محسوب میشود ؟
چیکار کنیم تا پدر ازین بیخیالی در بیاد .