روش خوارج

روش خوارج گونه در تبلیغ اسلام ممنوع!!!

عرض سلام و احترام

در کتاب دافعه و جاذبه علی اثر شهید مطهری آمده است:
امام علی ع در مورد خوارج فرمودند آنان مردمانی بودند که یکسری زشتی و زیبایی را باهم داشتند از زیباییهایشان این بود که دلیر و شجاع بودند، و آنچه که حرام می دانستند به هیچ وجه مرتکب نمی شدند و بسیار اهل عبادت بودند

اما از زشتی هایشان این بود که انسان های خشنی بودند و در حالی که خودشان سخت نیاز به آموزش داشتند سعی داشتند دیگران را هدایت کنند و البته صرفا خواندن چند کتاب به معنای عالم شدن نیست و فهم عمیق لازم است