روش خوارج

روش خوارج گونه در تبلیغ اسلام ممنوع!!!

عرض سلام و احترام

در کتاب دافعه و جاذبه علی اثر شهید مطهری آمده است:
امام علی ع در مورد خوارج فرمودند آنان مردمانی بودند که یکسری زشتی و زیبایی را باهم داشتند از زیباییهایشان این بود که دلیر و شجاع بودند، و آنچه که حرام می دانستند به هیچ وجه مرتکب نمی شدند و بسیار اهل عبادت بودند

اما از زشتی هایشان این بود که انسان های خشنی بودند و در حالی که خودشان سخت نیاز به آموزش داشتند سعی داشتند دیگران را هدایت کنند و البته صرفا خواندن چند کتاب به معنای عالم شدن نیست و فهم عمیق لازم است

امام حسین علیه السلام خون قلبشان را دادند تا مردم را هدایت کنند، اسلام را ( همه اش را، هم حقوق زن و هم حقوق مرد ) نه آنجائیکه مطابق با میل و نفسشان و شهوتشان بود فقط( استغفرالله) اگر روش در تبلیغ دین گزینشی باشد و به همراه خشونت آنهم در حالی که خیال می کنیم عالمیم اما بسی در جهل به سر می بریم به روش خوارج عمل کرده ایم نه امام حسین ع
حال برخی به جای آنکه اولا همه اسلام را تبلیغ کنند فقط آنجا را که شهوتشان می پسندد تبلیغ می کنند و از جائیکه شهوتشان تمایلی ندارد گذر می کنند و هم برای رسیدن به خواسته نفسشان( نه تبلیغ اسلام) حتی تمسخر و فحاشی و هتاکی را پیشه خود ساخته اند و در عین حال معتقدند از برترین مخلوقات و عالم ترین ها هستند!

و خوارج نه نزد خدا و نه اهل بیت هیچ منزلتی ندارند
افلا تعقلون؟