خطای مهارتی

آیا همچین چیزی امکان دارد؟ (ذهن خوانی فکر در ارتباط با دیگران)

سلام،وقت به خیر نزدیک یک آدم فوق العاده بی ادب نشسته بودم از آشناهامون. داشتم فکر میکردم دیگه نباید محلش بگذارم و در جواب سوال های بی خودش خودمو بزنم به کوچه علی چپ بگم نمیدونم. هنوز پنج دقیقه نگذشته بود طرف از روی تیکه یا نمیدونم غیبت یک نفر دیگه گفت خودشو‌زده به کوچه علی چپ. لازم به ذکر تو اون پنج دقیقه حرف و نگاهی بین ما رد و بدل نشد و من سرم تو ‌گوشیم بود. طرف آدم‌خوبی نیست و خیلی بدزبان و‌خصوصیات منفی دیگه بنابراین فکر نکنید علم غیب داره. این دفعه اولم نیست چندین بار شده در رابطه با افراد مختلف.چرا اینجوری شد؟؟