حکمت خدا، قدرت خدا، نقائص و شرور

تزاحم در عالم و معجزه

انجمن: 

سلام

چرا خداوند متعال در اموری که. انسان در ان نقش ندارد با استفاده از قانون معجزه ان را بر طرف نمی کند مثلا چرا اگر پدر مادری سهوا کودک شون معلول شد با معجزه خداوند متعال ان را درست نمیکند ممنون
پاسخی جامع بدید
با توجه به نظام احسن