حسنات الابرار

توضیح عبارت: «حسنات الابرار سیئات المقربین »

در حدیث بسیار عجیب و بزرگ «حسنات الابرار سییات المقربین »

1
- لطفا بفرمایید
این حدیث بسیار شگفت و جالب از کدام معصوم ست؟