حسنات الابرار

توضیح عبارت: «حسنات الابرار سیئات المقربین »

در حدیث بسیار عجیب و بزرگ «حسنات الابرار سییات المقربین »

1
- لطفا بفرمایید
این حدیث بسیار شگفت و جالب از کدام معصوم ست؟

2- آیا منظور رفتار است نه اخلاق؟
(من در زندگی با تفکر زیاد فقط دو مورد عینی و عملی از این حدیث را درک کرده ام. )
3 - چگونه می توانیم پی ببریم که فعلی که از ما سر می زند جزء افعال ( اخلاق) ابرار است یا افعال (اخلاق) مقربین ؟
( ممکن است ما هیچکدام ابرار یا مقرب نباشیم ولی گاه گاه از هر کس بالاخره عمل خیری سر می زند )

4 - ابرار و مقربین چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند و فاصله ما با آنها چقدر است؟