حدیث چند خدائی

سند حديث: بنده ی من هنگامی که به نماز می ایستی ...

انجمن: 

سلام لطفا سند اين حديث رو بيان كنيد : بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم

که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری