حالت منامیه

حالت منامیه

با سلام لطفا درباره حالت منامیه توضیح بفرمایید؟ اینکه امام حسین با تصرف بریارانش این حالت را درانها ایجاد کرد ویارانش توانستند در بیداری بهشت را ببینند این چه حالتی است؟