تختم

انگشتر عقیق باید در کدام دست و انگشت باشه و چرا؟

انجمن: 

سلام

انگشتر عقیق باید کدوم دست و انگشت باشه و چرا؟