امام زمان ع

دعا جهت دیدن امام زمان (ع)

با سلام

در برخی سایت ها گفته شده که هرروز به جز روز دهم بیستم سیم و چهلم 360 مرتبه دعای فوق خوانده شود و با 10 شرایط.

من میخواهم بدانم منظور از دعای فوق چیست چون در شرایط دو دعا گفته شده و من فکر کردم ان دو دعای در شرایط را باید 360 مرتبه بخوانیم