استحاضه و غسل

استحاضه قلیله

سلام

ببخشید در استحاضه قلیله اگه از بیرون پاک پاک باشیم فقط از داخل کمی خون صورتی رنگ باشه باز هم باید برای هر نماز وضو گرفت چون از بیرون پاک پاک هست

مرجع رهبر