اخلاق الهی

تمایز اخلاق الهی از اخلاق انسانی؟

سلام
اخیرا تاکید زیادی بر اخلاق انسانی در مقام دینداری می شود
علت این تاکید چیست؟ تمایز اخلاق الهی از اخلاق انسانی چیست؟
متشکر