آیا در عالم برزخ شب روز است؟

سوالاتی در مورد عالم برزخ

آیا در عالم برزخ شب روز است؟

در عالم برزخ آنها انسانهای زنده را می بینند؟ وآیا از خلوت های ما آگاه هستند؟