آمدن درخت نزد پیامبر

بررسی معجزه مذکور در خطبه قاصعه ( آمدن درخت نزد پیامبر)

انجمن: 

با سلام

با توجه به این که در چند مورد از آیات قرآن موارد مجزۀ درخواستی رد شده‌اند و بی پاسخ مانده‌اند، و از طرفی کوچک‌ترین مسائل خصوصی پیامبر در قرآن مطرح شده است چه برسد به معجزه‌ای در این حد، آیا معجزۀ مذکور درخطبۀ قاصعه از نظر سندی معتبر است؟