آرم جمهوری اسلامی

آرم جمهوری اسلامی را چه کسی طراحی کرد؟