320 داستان از معجزات و كرامات امام على علیه السلام (اندروید ، جاوا ، پی دی اف )

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
320 داستان از معجزات و كرامات امام على علیه السلام (اندروید ، جاوا ، پی دی اف )

class: sobi2Details

[TD="colspan: 2"]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]

320 داستان از معجزات و كرامات امام على علیه السلام

شامل : پيشگفتار ، معجزات امام على عليه السّلام ، اعجاز امام على عليه السّلام ، 1 - دعاى باران ، 2 - نشان دادن بهشت و دوزخ ، 3 - مسخ شدن به دست على (ع ) ، 4 - حفظ مال و عيال ، 5 - در آوردن دينار از زمين ، 6 - استوار نگاه داشتن ديوار ، 7 - حجت خدا بر زمين و آسمان ، 8 - نيروى بدنى على (ع ) ، 9 - تبديل سنگ به طلا ، 10 - پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم ، 11 - يا على ، جبرئيل كجاست ؟ ، 12 - على (ع ) و رد امانات ، 13 - دعاى على (ع ) در حق زاذان ، 14 - تعليم قرآن ، 15 - على (ع ) در ميان قوم عطرفه ، 16 - بازگو كردن كرامات و معجزات به امام حسن (ع ) ، 17 - كشف حجاب از چشم عمر ، 18 - ابر، مركوب على (ع ) ، 19 - گواهى جنيان بر وصايت على (ع ) ، 20 - ظهور چشمه آب ، 21 - چشمه مريم ، تكلم امام على (ع ) با خورشيد و اشياء ، 22 - معجزه رد شمس ، 23 - تكلم خورشيد با على (ع ) ، 24 - سبب تاءخير نماز عصر ، 25 - بازگشت خورشيد در بابل ، 26 - خورشيد هفت بار با على (ع ) سخن گفت ، 27 - تبديل كوه به نقره ، 28 - شهادت سنگريزه ، 29 - سلام كردن ملك موكل آب ، 30 - گفت و گو با سنگ ، 31 - وقوع زلزله شديد ، 32 - سخن گفتن زمين با امام (ع ) ، 33 - طى الارض نمودن على (ع ) ، تكلم امام على (ع ) با حيوانات ، 34 - تكلم با شير ، 35 - شهادت جامه يهوديان ، 36 - آشكار شدن توطئه ، 37 - آگاهى از بطن شتر ، 38 - مسخ شدن ماهى جرى ، 39 - تكلم با فيل ، 40 - تكلم اژدها با على (ع ) ، 41 - گفت و گوى على (ع ) با افعى ، 42 - شهادت فرات بر وصايت على (ع ) ، 43 - گفت وگو با ماهيان ، 44 - سلام پرندگان ، 45- پرندگان على (ع ) را مى شناختند ، 46 - شهادت شتر ، 47 - سليمان بنى هاشم ، تكلم امام على (ع ) با مردگان ، 48 - تكلم على (ع ) با كشتگان جمل ، 49 - گفت وگوى على (ع ) با جمجمه انوشيروان ، 50 - تكلم على با مردگان يهود ، 51 - گفتگوى على (ع ) با اصحاب كهف ، 52 - ارواح مؤ منين در وادى السلام ، 53 - گفت وگو با وصى موسى (ع ) ، 54 - ملاقات راهب با اميرالمؤ منين (ع ) در راه صفين ، 55 - مخاض كجاست ؟ ، 56 - تكلم با ارواح ، احياى اموات ، 57 - زنده شدن ام فروه ، 58 - رد كننده على مانند رد كننده خدا ، 59 - زنده كردن پرندگان ، 60 - احياى كشته ، 61 - على سام بن نوح را زنده مى كند ، 62- نشان دادن عالم قبر ، 63- زنده كردن مردگان ، 64 - احضار ابليس ابليسيان و فرعون فراعنه ، 65 - على (ع ) مرده را زنده مى كند. ، 66 - جزاى دشمنان على (ع ) ، معجزات امام على (ع ) براى اهل كتاب ، 67 - مسلمان شدن برخى نصارا ، 68 - همچو كوهى سخت ، 69 - وصى محمد ، 70 - راهب شهيد ، 71 - مسلمان شدن هرمزان ، 72 - اسلام يونانى ، 73 - غش كردن طبيب يونانى ، طعام هاى غيبى ، 74 - نعمت هاى بهشتى از آن شيعيان على (ع ) ، 75 - دريافت آذوقه غيبى در صفين ، 76 - تبديل نان خشك به مرغ بريان ، 77 - سبز شدن درخت گلابى ، 78 - ديوار به سبب على (ع ) طلا مى شود ، 79- يارى دهندگان على (ع ) ، 80 - طغيان فرات و انار بهشتى ، 81- سلمان و تقاضاى معجزه ، 82 - سبز شدن درخت خشكيده ، 83 - در طلب انار براى زهرا(س ) ، اخبار غيبى امام على (ع ) ، خبر دادن امام على (ع ) از شهادت ياران ، 84 - توسل على (ع ) ، 85 - شهادت عمرو بن حمق ، 86 - خبر شهادت رشيد هجرى ، 78 - صدق گفتار امام در مورد شهادت رشيد هجرى ، 88 - پيش گويى شهادت قنبر ، 89 - شهادت كميل ، 90 - شهادت مزرع ، 91 - خبر دادن على (ع ) از شهادت ميثم تمار ، 92 - كيفيت شهادت ميثم تمار ، 93- پيشگويى على از شهادت ميثم تمار ، 94 - پيش بينى على (ع ) ، 95- ده قدم از مدينه تا مداين ، 96 - بيعت اويس با على (ع ) ، خبر دادن امام على (ع ) از واقعه كربلا ، 97 - نوحه حيوانات وحشى بر حسين (ع ) ، 98 - گريه على (ع ) در نينوا ، 99- اشك هر مؤ من ، 100 - خبر شهادت حسين (ع ) ، 101 - تعزيت على (ع ) در كربلا ، 102 - خبر دادن از قاتل امام حسين (ع ) ، 103 - گذر على (ع ) از كربلا ، 104 - پرچم دارى حبيب بن جماز ، 105 - افسوس براء بن عازب ، 106 - گريه امام هنگام ولادت زينب ، 107 - گريه على (ع ) بر شهادت حسين (ع ) ، 108 - زينب ، مفسر قرآن ، 109 - على (ع ) از واقعه كربلا مى گويد ، 110 - بوسيدن دست هاى عباس (ع ) ، 111 - گريه بر دست هاى عباس ، 112- سفارش على (ع ) به عباس (ع ) در واقعه كربلا ، 113- خبر از آينده عباس (ع ) ، 114 - مهتر شهيدان ، 115 - على از كربلا گذر مى كند ، 116- زوّار امام حسين (ع ) ، خبر غيبى از حوادث آينده ، 117- پيش بينى شهادت امام رضا(ع ) ، 118- بشارت تولد زين العابدين (ع ) ، 119- شايعه مرگ معاويه ، 120- پيشگويى از مصايب اهل بيت (ع ) در كتاب اميرالمؤ منين (ع ) ، 121- سوسمار امامشان است ، 122- جنگ نهروان ، 123- پيشگويى قتل مرد خثعمى ، 124- خبر از مردى شكم پاره ، 125- احاطه به علوم غيبى ، 126- تبعيد قاضى باسابقه ، 127 - على (ع ) و مروان ، 128 - مسلمان شدن جوان يهودى ، 129 - پيش بينى از بين رفتن خوارج ، 130 - برخورد على (ع ) با اشعث ، 131 - پيش بينى هفتاد سال بلا ، 132 - وحشت يكى از ياران در جنگ صفين ، 133 - خبر على (ع ) از آينده ، 134 - توجه به دوستى با اولادش ، 135 - على (ع ) در ذى قار ، 136 - حديث حبابه ، 137 - چشم بيناى خداوند ، 138 - سلام شير به على (ع ) ، 139 - كشف راز مسجد عدن ، 140 - مسلمان شدن راهب ، 141- مرگ جاسوس خوارج ، 142- آنجا را بشكافيد ، 143- ادعاى دوستى با على (ع ) ، 144 - آشكار نمودن مال مخفى ، 145 - رام شدن شتران ، 146 - نفرين على (ع ) بر عبدالرحمن عوف ، 147 - خبر از علم غيب ، 148 - هزاران باب علم اميرالمؤ منين (ع ) ، 149 - نام اهل سعادت و شقاوت نزد اميرالمؤ منين (ع ) ، خبر امام على (ع ) از ضمير افراد ، 150- خبر از باطن افراد ، 151- آگاهى بر دل زن بى تقوا ، 152- خبر از باطن خزانه دار معاويه ، 153- على (ع ) در رحبه ، 154- مالك قوى تر است يا على (ع )؟ ، 155- وقوف بر ضمير افراد ، 156- اژدها شدن قوس ، 157- آگاهى از نام افراد ، 158- وقوف بر ضمير افراد ، 159- ناميدن غلام به اسم واقعيش ، 160- خبر على (ع ) از غيب ، 161- اعراف كيست ؟ ، 162- ماجراى حرقوص بن زهير ، 163- آگاهى على (ع ) از نيت مردم ، 164- اتصال معنوى شيعيان با على (ع ) ، 165- يافتن بار يهودى ، 166- رهنمود امام (ع ) به خدّاش ، 167- اسلام آوردن نصرانى ، 168- سكرات مرگ به حق آمد ، خبر دادن على (ع ) از شهادت خود ، 169 - اگر مى دانستم تو قاتل منى تو را نمى كشتم ، 170 - خبر دادن على (ع ) از شهادت خود ، 171 - بيچارگى ابن ملجم ، 172 - قاتل من ، شخصى بى نسب و نام ، 173 - قاتل على (ع ) از يهود ، 174 - قاتل من هموست ! ، 175 - نظر كنيد به قاتل من ، 176 - مرگ در كمين من است ، 177 - قاتل من ، ابن ملجم فاجر و ملعون ، 178 - شقى ترين اشقيا ، 179 - آگاهى على (ع ) از شهادت خود ، 180 - بدبخت ترين مردم ، 181 - خبر دادن از آخرين پليد ، 182 - شكايت از سستى ياوران ، 183 - شناختن قاتل خود ، 184 - نزديك شدن امر الهى ، 185 - دادن خبر شهادت ، 186 - بستن پيمان شهادت با خدا ، 187 - خبر على (ع ) از شهادت جويريه ، 188 - خبر دادن از شهادت به دخترش ، 189 - خبر از نوحه گرى ها ، 190 - (رجال صدقوا) كيانند؟ ، 191 - شايعه قتل على (ع ) ، كرامات امام على (ع ) در زمان حيات ، شفا و درمان بيماران ، 192 - لطف على (ع ) ، 193 - عاقبت ترك بسم الله ، 194 - شفاى مريضان ، 195 - خط مشى دوستان على (ع ) ، 196 - شفاى فلج ، 197 - ترحم على (ع ) ، 198 - شفاى زهرا(س ) به دست على (ع ) ، 199 - انار بهشتى ، 200- شفاى زخم ، 201- بينا كردن كور ، 202- بينايى چشم ، نفرين امام (ع ) ، 203- سزاى دشمن على (ع ) ، 204- نفرين على (ع ) بر زيد بن ارقم ، 205- مجازات منكر وصى پيامبر (ص ) ، 206 - نفرين بنده صالح ، 207 - نفرين على (ع ) بر انس بن مالك ، 208 - مجازات منكر غدير خم ، 209 - سزاى كتمان كنندگان حق ، 210 - نفرين على (ع ) ، 211 - كور شدن غيزار ، 212- عاقبت تكذيب كردن اميرالمؤ منين (ع ) ، 213- ديوانه شدن مرد عبسى ، 214- آه از كينه و مخالفت با على (ع ) ، 215- ديوانگى بسر بن ارطات ، كرامات ديگر امام على (ع ) در زمان حيات ، 216- دوستدار حقيقى ، 217- فروشنده جبرييل ، خريدار ميكاييل ، كرامات امام على (ع ) پس از شهادت ، شفا يافتگان على (ع ) ، 218 - توسل شيفته على (ع ) به آن حضرت ، 219- افتخار دوستى على (ع ) ، 220 - مشاهدات در عالم مردن ، 221- بيدار على (ع ) باش ، 222- شفا به بركت دست على (ع ) ، 223- خضر(ع ) يار على (ع ) ، 224- ضريح على (ع ) ، 225- شفاى چشم درد ، 226- دوستى با اميرالمؤ منين (ع ) ، 227- خادم مسجد على (ع ) و دنيا دوستى ، 228- شفاى شير ، 229- نادرشاه و كور درب صحن ، 230 - على (ع )، شفا دهنده حصبه ، 231- شفاى دختر ، 232- تلقين (بسم الله ) و نجات از كندفهمى ، 233- گرفتن لقب (علم الهدى ) از على (ع ) ، 234- بينايى مرد كور ، 235- سفر نجف و شفاى فرزند ، كرامات على (ع ) در برزخ و قيامت ، 236- على (ع ) در پل صراط ، 237- على فريادرس است . ، 238- بهشتى شدن به بركت نام على (ع ) ، 239- حب على (ع ) ، 240- دست بوسى ، 241- عتاب مداح حسين (ع ) ، 242- انتقام از قاتلان حسين (ع ) ، 243- ذكر يا على (ع ) ، كرامات على (ع ) نسبت به علماء ، 244- الهامى از اميرالمؤ منين (ع ) ، 245- يك فنجان عسل ، 246- جواب صحيح ، 247- پيغام على (ع ) ، 248- باطن ولايت و محبت على (ع ) ، 249- رابطه مقدس اردبيلى با حضرت على (ع ) و امام زمان (عج ) ، 250- كرامتى عجيب ، 251- مرا به اين و آن محتاج مكن ، 252- اخلاص در تاءليف ، 253- توسل به اميرالمؤ منين (ع ) ، 254- كرامت على (ع ) بر امام خمينى (ره ) ، 255- على (ع ) سراغ از علماء مى گيرد ، 256- فضيلت اميرالمؤ منين (ع ) ، 257- تولد ميرداماد از كرامات على (ع ) ، 258- عتاب اميرالمؤ منين (ع ) ، 259- الهام غيبى ، 260- اداى قرض ، 261- پرداخت اجاره خانه ، 262- اعطاى طعام غيبى ، 263- كرامت على (ع ) به شيخ ابوالقاسم قمى ، كرامات على (ع ) به شاعران اهل بيت (ع ) ، 264- شاعر مشمول رحمت ، 265- عتاب شاعر ، 266- قصيده حميرى در مدح على (ع ) ، 267- حق ميهمان ، 268- على اى هماى رحمت !... ، 269- شاعر اهل بيت ، انتقام على (ع ) از دشنام دهندگانش ، 270- نبش قبر على (ع ) ، 271- كيفر مرة قيس ، 272- فرجام سوء لعن على (ع ) ، 273- مجازات در عالم رؤ يا ، 274- جزاى تخطئه به على (ع ) ، 275- سب على (ع ) ، 276- مجازات سب كنندگان على (ع ) ، 277- انتقام علوى ، 278- سزاى دشمنى با على (ع ) ، 279- داستان حاج موصلى ، 280 - وادى مقدس ، 281- تقليد از على (ع ) ، 282- كيفر مخالف على (ع ) ، 283 - على (ع ) چشمم را كور كرد ، 284 - زنجير برگردن جنازه ، 285 - عذاب دشمن على (ع ) ، 286 - با آل على (ع ) هر كه درافتاد ور افتاد ، كرامات ديگر امام على (ع ) پس از شهادت ، 287 - كشف راز ، 288 - پناهنده به قبر على (ع ) ، 289 - عشق و محبت مولاى متقيان ، 290 - اداى وام على (ع ) ، 291 - وفاى به نذر ، 292 - لطف على (ع ) ، 293 - حلال مشكلات ، 294 - حمايت از پناهندگان ، 295 - مسلمان شدن مرد نصرانى ، 296 - لاشه مردار و جيفه دنيا ، 297 - الهام على (ع ) ، 298 - على (ع ) جاودانه قرون ، 299 - قبه منوره على (ع ) ، 300 - حق بودن على (ع ) ، 301 - اداى قرض ، 302 - شاهد على (ع ) است ، 303 - شيعه على (ع ) شدن ، 304 - آگاهى امام (ع ) بر وضع شيعيانش ، 305 - باز كننده درب ها ، 306 - كشف كيسه ، 307 - سپردن امامت به على (ع ) ، 308 - رؤ ياى صادقانه ، 309 - نتيجه توسل به على (ع ) ، 310- نورافشانى ضريح حضرت امير(ع ) و باز شدن دروازه نجف ، 311- شفاعت على (ع ) از غاصب ، 312- نورانى شدن شب از وجود على (ع ) ، 313- قباى گلگون ، 314- شفاعت على (ع ) ، 315- مدح على (ع ) ، 316- وضو بر نام على (ع ) ، 317- لطف على (ع ) به مرد مسيحى[/TD]
[TD="width: 36% align: center"] مشخصات کتاب :

پدید آورنده: عباس عزيزى

شماره: 457
[/TD]
[TD="width: 54%"]
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
width: 90%

[TR]
[TD="align: center"][/TD]
دریافت فایل حجم: 657 kB


width: 90%

[TD="align: center"][/TD]
دریافت فایل حجم: 687 kB


width: 90%

[TD="align: center"][/TD]
دریافت فایل حجم: 2445 kB


width: 90%

[TD="align: center"][/TD]
دریافت فایل حجم: 609 kB[/TD]
[/TR]