︵‿❤ نرم افزار دسکتاپي تقويم شمیم يار 92 ❤‿︵ تقويم 93 منتشر شد!!!

تب‌های اولیه

438 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]
[=&quot]اللًّهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـمَ صَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلِ عَـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلَى مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـَد و عَجِّـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـلّ فَّرَجَهُـ[/][=&quot]‗[/][=&quot]__[/][=&quot]‗[/][=&quot]ـم[/]

dadashjoun;332575 نوشت:
ا سلام خیلی ممنون از تقویم خیلی خوبتون اگه میشه اوقات شرعی شهر اتاوا (کانادا) رو برای من بگذارید. متشکرم

سلام
عرض ادب و احترام
اوقات شرعی که ما تو تقویم استفاده کردیم همه از سایت ژوفیزیک ایران است که مورد تایید مقام معظم رهبری است
برای شهرهای خارجی ما از سایت شهید آوینی استفاده می کنیم شهر شما تو سایت آوینی نیست از سایت اذان گو گرفتم ببینید اگه درسته فایلش را براتون بذارم تو سایت(از پیوست دانلود کنید

emad.esmaeilli;332583 نوشت:
من سه بار دانلود کردم نتونستم نصب کنم
emad.esmaeilli;332613 نوشت:
من 5 بار دانلود کردم فایل ناقصه نصب نمیشه

شما دوستان گرامی باید فایل را کامل دانلود کنید حجم فایلی که دان شده باید 10.75 مگابایت باشد
از دانلود مننجر استفاده کنید مشکل حل میشود
با تشکر

سلام عليكم

عرض تبريك سال جديد و قبولي عزاداري شيعيان اميرالمومنين در غم يار وفادارشان.

تشكر از زحمات جناب مهندس گل ليلا و جناب مهدي و تمام دوستان غير از خودم كه زحمات بسيار زيادي براي تهيه اين كار عظيم كشيده اند به راحتي ممكن نيست.

انشالله همگي به زودي مشرف به زيارت حرم شريف ائمه اطهار بشوند.

[="2"]

گل ليلا;332399 نوشت:

تشکر و قدردانی

من شنيدم که شما فصل بهاري آقا
به دل خسته ما صبر و قراري آقا
حيف يکسال گذشت و خبري از تو نشد
هوس آمدن امسال نداري آقا؟

با سلام و آرزوي سالي پر از موفقيت و سربلندي براي عزيزان اسک ديني
و عرض تسليت ايام فاطميه و شهادت حضرت زهراي مرضيه (س)

خدا رو شاکرم که باز توفيق داد که سال جديد رو با ارائه يک نسخه ويژه از تقويم شميم يار که مورد علاقه بسياري از کاربران فضاي مجازي در سال گذشته بوده است، آغاز کنيم.
اميدوارم امسال نيز اين نرم افزار که حاصل چهارماه فعاليت و تلاش شبانه روزي و خستگي ناپذير جمعي از مديران ، همکاران و کاربران خوب انجمن گفتگوي ديني بوده است، مورد استفاده و رضايت شما علاقمندان قرار گيرد.
امسال نيز ثواب استفاده از اين نرم افزار را که به نام مهدي فاطمه(عج) مزين است ، به روح مطهر بي بي دو عالم حضرت زهرا(س) تقديم مي کنيم.باشد که آن بزرگوار دست گير همه ما در دنيا و آخرت باشند.
لازم می دانم در اینجا از زحمات شبانه روزی و خالصانه عزیزان محترمی که در شکل گیری این نرم افزار ، ماهها از بهترین وقت و لحظات خود را صرف تهیه محتوا ، نظارت ، بررسی مطالب ،طراحی گرافیکی ، برنامه نویسی و تست نرم افزار کردند سپاسگزاری کنم.

دوست و برادر عزیزم جناب مهدی برای طراحی گرافیک بسیار زیبای نرم افزار و برنامه نویسی بخشهای ویژه و جدید شمیم یار
سرکار سلیله الزهرا و سرکار افلاکیان بابت تهیه محتوای معنوی بخش شهدا ، شامل کلام و خاطرات زیبای شهیدان دفاع مقدس
سرکار maryam بابت تهیه و تدوین مناسبتهای ملی ، مذهبی و میلادی تقویم شمیم یار از منابع مختلف
سرکار زینب سادات بابت انتخاب آیات زیبا و نورانی قرآن کریم و تنظیم محتوا به صورت متن ، ترجمه و تفسیر کلام الهی
سرکار tahoor بابت تهیه محتوای بخش ویژه معصوم شناسی که از بخشهای جدید شمیم یار می باشد
سرکار آدینه بابت انتخاب و گلچین کردن فایلهای صوتی بسیار زیبای مهدوی برای روزهای جمعه
کارشناس محترم هدی بابت تهیه و گلچین کردن احادیث نورانی معصومین
کارشناسان محترم نور و سجاد بابت تهیه و انتخاب احکام شرعی با توجه به مخاطبین نسل امروز
جناب حامی بابت تهیه بخش غنی و پر بار مشاوره با توجه به دغدغه های مخاطبین
مدیران محترم اجرایی ، فرهنگی و فنی که یار و همراه همیشگی بخش فرهنگی و نرم افزار برای تولید این آثار فاخر می باشند
همکار محترم تدوین بابت هماهنگی و پیگیری نظارت محتوای نرم افزار و ارزیابان محترم مرکز ملی بابت نظارت دقیق بر محتوای نرم افزار
مديريت محترم سايت اسک دين جناب حجه الاسلام امیرخانی بابت همفکری و پیگیری و نظارت بر تسریع فرآیند تولید نرم افزار و جناب حجه الاسلام زارع مدیریت اسبق انجمن بابت هماهنگی جهت استارت کار
همچنين از جناب جعفری مدیریت محترم بخش اینترنت مرکز ، جناب حجه الاسلام و المسلین روشن تن مدیریت محترم بخش ارزیابی مرکز و جناب حجه الاسلام و المسلین مخدوم رییس محترم مرکز ملی پاسخگویی تشکر می کنم و امیدوارم این بزرگواران با حمایت همه جانبه خود ما را در تولید و گسترش این گونه نرم افزارها هرچه بیشتر یاری نمایند.
و برخی از همکاران و کاربران محترم دیگر که راضي به بردن نامشان نبودند.

جهت سلامتی همه این عزیزان که ان شاء الله شمیم یار یعنی عطر گل نرگس و توفیق زیارت جمال نورانی امام عضر(عج) نصیبشون بشه ، سه صلوات محمدی قرائت بفرمایید.

التماس دعا
خدمتگزار نشریات الکترونیک و نرم افزارهای دینی
گل لیـــــــــــلاسلام

واقعا دستتون درد نکنه

بهترین هدیه سال جدید بود

بسیار پربار ، زیبا و بدرد بخور

از شما و همه کسانی که نام بردید تشکر میکنم

اجرتون با مادر[/]

اجرکم عندالله

مـهـدی;332636 نوشت:
سلام
عرض ادب و احترام
اوقات شرعی که ما تو تقویم استفاده کردیم همه از سایت ژوفیزیک ایران است که مورد تایید مقام معظم رهبری است
برای شهرهای خارجی ما از سایت شهید آوینی استفاده می کنیم شهر شما تو سایت آوینی نیست از سایت اذان گو گرفتم ببینید اگه درسته فایلش را براتون بذارم تو سایت(از پیوست دانلود کنید

شما دوستان گرامی باید فایل را کامل دانلود کنید حجم فایلی که دان شده باید 10.75 مگابایت باشد
از دانلود مننجر استفاده کنید مشکل حل میشود
با تشکر

خیلی ممنون
اذان ظهرش دقیقه ولی اذان صبح و مغربش چند دقیقه اختلاف داره. ولی مهم نیست، اگه لطف کنید فایلش رو برام درست کنید ممنون میشم.

با سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان
من تقویم 92 رو نصب کردم
بسیار عالی بود
اما یک مشکلی دارم باهاش
اینکه به طور کامل به لبه دسکتاپ نمی چسبه
یعنی از لبه دسکتاپ (سمت راست مانیتور) حدود 2 3 سانتی متر فاصله داره
ضمن اینکه مثل گجت ها ، اصلا نمی شود جابجاش کرد
سر جاش قفل شده
ممنون میشم راهنمایی کنین
با تشکر

واقعا تشکر از این برنامه بسیار عالی
انصافا و خداوکیلی خیلی خیلی کاربردیه.هرچقدر هم تشکر کنم کم گفتم
فقط چندتا سوال و یا شاید پیشنهاد
اول اینکه امکان انتخاب 3 اذان مختلف برای نماز های 5 گانه که با 3 اذان در موردشون مطلع میشیم ، قرار ندادید؟
دوم اینکه اون امکان ثبت یادآوری که قرار دادید فقط روز رو میتونیم تعیین کنیم؟ساعت و زمانش رو نمیشه تعیین کرد؟ضمنا چجوری بهمون یادآوری میکنه؟روی تقویم نشون میده؟نمیشه یه آلارم یا زنگی براش تعیین کرد؟
سوال سوم اینکه اون قسمت یادداشت روزانه به چه درد میخوره و دقیقا چجوری کار میکنه؟
اما 4تا مطلب
اول یه گلایه که هنوز رویداد ها بخشش کامل نیست به عنوان مثال روز 25 بهمن روز ولنتاین میلادی هست و روز 29 روز سپندارمزگان اما توی تقویم ثبت نشده
دوم هم یه گلایه دیگه اینکه یادمه توی تاپیک قبلی گفته شد که اگر میشه این امکان رو تعیین کنید که قبل از اذان بتونیم به چند ایاتی از قران مجید گوش بدیم و بعد از اون هم اگر تعقیباتی هست بتونیم گوش بدیم.خیلی از ماها به این مساله علاقه مندیم و من خیلی منتظر این ویژگی بودم اما به نظر قرار داده نشده
مطلب سوم این که الان من مثلا نمیدونم 24 تیر میشه 15 جون یا جولای؟یا اینکه جون یا جولای چندمین ماه میلادی میشه؟
مطلب چهارم هم یه پیشنهاده که یه قسمت تبدیل تاریخ قمری به هجری و مبیلادی و کلا برعکس اینا توی نرم افزار بزارید دیگه تکمیل میشه
باز هم تشکر به خاطر این نرم افزار بییییییییییییییییییییییییییی نظیر

اجرتون با خدا
من تقویم شمیم یار 91 رو سال پیش دانلود کردم و برای دوستانم هم دادم.خیلی استفاده کردم.حالا که تقویم 92 رو نصب کردم،امکاناتش کاملتر شده .بی نظیره

:Kaf::Kaf::Kaf:

عرض سلام و خسته نباشید
از همکاران گرامی در انجمن نرم افزار ، جناب مهندس گل لیلا و مهدی تشکر میکنم و همچنین برای همه عزیزان هم که در تهیه این تقویم کامل و زیبا دستی داشتند آرزوی موفقیت دارم.
التماس دعا
یاعلی:Gol:

موضوع قفل شده است