★ ♪♪ برنامه ی جالب رادیویی امام علی(ع) ♪♪ ★ صدای اندیشمندان درمورد امام علی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
★ ♪♪ برنامه ی جالب رادیویی امام علی(ع) ♪♪ ★ صدای اندیشمندان درمورد امام علی

برنامه ی زیبای رادیویی

صدا و سخنان اندیشمندان پیرامون امام علی(ع)

دکتر علی شریعتی

دکتر جعفر شعار

دکتر قمر آریان (همسر دکتر زرین کوب)

دکتر سید یحیی یثربی

دکتر کیومرث وثوقی

استاد محمد میرنقیبی

موسی بیدج