◊▫● دانلود صوتی ترجمه منظوم قرآن (ترجمه امید امجد) ●▫◊

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
◊▫● دانلود صوتی ترجمه منظوم قرآن (ترجمه امید امجد) ●▫◊

:Gol: سوره حمد :Gol:
..............................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
ستایش بُوَد ویژه ی کردگار
که بر عالمین است پروردگار
که بخشنده و مهربان است نیز
بُوَد صاحب عرصه ی رستخیر
تو را میپرستیم تنها و بس
نداریم یاور به غیر از تو کس
بشو هادی ما به راه درست
ره آنکه منعَم ز نعمات توست
نه آنان که خشمت بر ایشان رواست
نه آنها که هستند گمره ز راست:Gol: سوره عصـــــر :Gol:
.............................................

سرآغاز گفتار، نام خداست


که رحمتگر و مهربان خلق راست

قسم باد بر عصر کاین آدمی


زیان ها رساند به خود هردمی

به جز مومنانِ به پرودرگار


که پیوسته نیکند و پرهیزکار
سفارش نمایند هم را مدام
به حق و شکیبایی و اهتمام:Gol: سوره تکاثر :Gol:
.............................................

سرآغاز گفتار، نام خداست


که رحمتگر و مهربان خلق راست

تفاخر به فرزند و مال زیاد
شما را نموده است غافل ز یاد
برفتید بر سوی اهل قبور
نه پندی گرفتید از اهل گور

به زودی بدانید بعد از هلاک
عذابی بخواهد رسد دردناک
به زودی بدانید روز جزا
سرانجامتان چیست، مزد و سزا
بدین امر اگر نیک آگه بُدید
ز فردای عقبی نه غافل شُدید
همانا که چون مرگ آید ز راه
برانید سوی جهنم نگاه
ببینید آن را به چشم یقین
نباشید دیگر به عقبی ظنین
در آن روز پرسند از حالتان
از آن ثروت و نعمت و مالتان
:Gol: سوره فیــــــل :Gol:
...........................................

سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

ندیدی تو آیا که ربِّ جلیل
چه آورد بر روز اصحاب فیل
نه تدبیر ایشان بدادی بر آب
که کعبه ز کینه نگردد خراب
ابابیل مرغان فرستادشان
بدان سنگ سجّیل آزردشان
بدن هایشان خرد آن سان نمود
که حیوان علف زیر دندان نمود:Gol: سوره قریش :Gol:
........................................

سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

چنان کرد با ابرهه کردگار
که قوم قریش الفت آرد به کار
چنان الفتی تا بماند به جا
به هنگام صیف و زمان شتاء
پرستید پس ربِّ این خانه را
که چون جوع آمد بدادی غذا
به هنگام ترس و به وقت خطر
بفرمودشان ایمن از بیم و شر:Gol: سوره همزه :Gol:
.......................................

سرآغاز گفتارنام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

بسی وای بادا به هر دو جهان
برآن عیب جویان هرزه زبان
همان که فراهم نموده است مال
بدان گشته سرگرم در طی سال
گمان مینماید که مال زیاد
بر او عمر جاوید خواهد نهاد
چنین نیست حقا به سوزنده نار
به دوزخ بیفتد به روز شمار
پس آن سختی اآش پرفروز
تصور چه سان میتوانی هنوز
بیفروخته کردگار آن شرر
که بر قلب کفار شد شعله ور
بر آنها محیط است سوزنده نار
احاطه نموده است از هر کنار
بگردند در آتشی پایه دار
که همچون ستونی است از هر کنار


:Gol: سوره کوثر :Gol:
......................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا که اینک بدادیم ما
به تو کوثری پاک ای مصطفی
تو هم پس به شکرانه میخوان نماز
برای خدایت بکن ذبح باز
همانا همان کس که عیبت بخواند
خودش نسل مقطوع و ابتر بماند


:Gol: سوره ماعون :Gol:
..........................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

ندیدی تو آن شخص ای مصطفی
که انکار میکرد روز جزا
همان شخص بی رحم و خوار و لئیم
که میراند از درگه خود یتیم
نکرده است ترغیب کس را تمام
که بر مرد مسکین ببخشد طعام
پس ای وای بر آن که خواند نماز
ولی هست غافل ز ذکر و نیاز
همان کس که چون طاعتی هم نمود
به دنبال تزویر و نیرنگ بود
کند بازداری از انفاق مال
نکویی نکرده است در هیچ حال:Gol: سوره نصــر :Gol:
..........................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو با یاری کردگار بشر
عیان گشت رایات فتح و ظفر
ببینی همه دسته دسته ز راه
بیایند در دین یکتا اله
ستایش کن آنگاه پروردگار
تو آمرزشی خواه از کردگار
که توبه پذیر است یکتا خدا
ببخشاید از بندگانش خطا
:Gol: سوره کافرون :Gol:
..........................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو اي رسول خدا ،مصطفي:doa(1):
به كفار و بر مشـــــركان خدا
نخواهم پرستم خدايان خــــوار
كه آن را پرستيد در روزگار
نه هرگز پرستيد رب مــــــرا
نه من مي پرستــم بتان شما
نه هرگز پرستيدآن كردگـــــار
كه باشد مرا رب و پروردگار
شما پس همان شرك گيريد پيش
كه توحيد من نيز از آن خويش


:Gol: سوره مـسـد :Gol:
..........................................

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

دو دست ابی لهب، آن مرد خوار
بشد قطع بر امر پروردگار
نشاید کند دفع از وی عذاب
فزونی اموال، روز حساب
به زودی بیفتد به نار سقر
فتد داخل آتشی شعله ور
زنش نیز هیزم کشی مضطر است
به گردن ورا لیف خرما در است

:Gol: سوره توحید (اخلاص) :Gol:
...........................................................

سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو او خدایی است یکتا و بس
که هرگز ندارد نیازی به کس

نه زاده، نه زائیده شد آن اله
ندارد شریکی خدا هیچ گاه:Gol: سوره فلق :Gol:
.........................................

سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو می برم سوی یزدان پناه
که بشکافد او آسمان صبحگاه
ز شر هر آن چیز کاو آفرید
ز شر شبانگه چو آید پدید
ز شر زنانی که افسونگرند
میان گره سحر خود میبرند
ز شر هرآنکس که باشد حسود
چو بر دیگران حسرتش را نمود:Gol: سوره ناس :Gol:
.....................................

سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو می برم سوی ربی پناه
که خلق جهان راست شاه و اله

ز شیطان خناس کاز مکر و شر
کند وسوسه قلب های بشر

کند وسوسه قلب ها هردمی
چه از جن بوَد او، چه از آدمی