┘◄ شعر و سبک مداحی - شهادت امام حسن عسكری(ع)

تب‌های اولیه

17 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
┘◄ شعر و سبک مداحی - شهادت امام حسن عسكری(ع)

لطفا در تایپیک های اشعار پست نزنید

نظرات خود را در صفحه اصلی حسینیه نوحه قرار دهید.

پاسخ کارشناس

[=&amp]شهادت امام عسکری (ع)[/][=&amp] زمزمه[/][=&amp]امام عسکری شده قتیل جور اشقیا[/][=&amp]صدای ناله اش رسد ز سوی شهر سامرا[/][=&amp]پاره شد مرا جگر ، مهدی ام به چشم تر ، ناله زد پدر پدر[/][=&amp]یا امام عسکری[/][=&amp]******[/][=&amp]ز سوز زَهر معتمد دلت شراره میزند[/][=&amp]غم عظیم تو شرر به سنگ خاره میزند[/][=&amp]نور چشم مصطغی ، ای غریب سامرا ، جان سپرده از جفا[/][=&amp]یا امام عسکری[/][=&amp]******[/][=&amp]حسین حسین حسین حسین نوای تو به روز و شب[/][=&amp]دم شهادتت شدی ز زهر کینه تشنه لب[/][=&amp]در غمت به شور و شین ، ای امام عالمین ، زنده شد غم حسین[/][=&amp]یا امام عسکری[/]

[=&amp]شهادت امام عسکری (ع)[/][=&amp]واحد[/]
[=&amp](به سبک آه و از این اشک های)[/]
[=&amp]
[/][=&amp]ای دو عالم از غم تو سینه چاک یا امام عسکری روحی فِداک[/][=&amp]السلام ای حجّت حیّ و دود جز غم و ماتم تو را همدم نبود[/][=&amp]ای عزیز سامرایی رسول یابن حیدر ، نور چشمان بتول[/][=&amp]ای به وادیِ غریبی داده جان در عزایت اشک بارَد آسمان[/][=&amp]کرد بر جان تو ای فخر بَشَر کینه های معتمد آخر اثر[/][=&amp]زهرِ او آتش به جان تو فکند شعله در روح و روان تو فکند[/][=&amp]ای دِلَت از زهر کینه پر شرر دید آخر مهدی ات داغ پدر[/][=&amp]پرپر همچون لاله ی صحرا شدی میهمان مادرت زهرا شدی[/][=&amp]شکر حق دیگر نشد ای مقتدا با لبِ تشنه سَرَت از تن جدا[/][=&amp]شکر حق دیگر نشد بر نی سَرَت سیلی از دشمن نخورده خواهرت[/][=&amp]دریافت سبک[/]
این شعر به پنح سبک اجرا گردیده است[=&amp]شهادت امام عسکری (ع)[/][=&amp]زمینه - واحد[/][=&amp]ای لاله ی پیغمبری سلطان ملک دلبری[/][=&amp]ای آیه های کوثری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]قرص قمر یبن الحیدر با یک نظر یبن الحیدر[/][=&amp]از عالمی دل میبری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]ای مقصد دلدادگی در عزت و آزادگی[/][=&amp]بر هردو عالم سروری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]ای جان فدای غربتت در اقتدار و هیبتت[/][=&amp]چون ذولفقار حیدری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]کلام تو نور هدا مادح تو ذات خدا[/][=&amp]از همه ی خوبان سری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]اگر چه عاصی و بدم با اشک چشمم آمدم[/][=&amp]زنم به خانه دری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]به سر هوای سامرا منم گدای سامرا[/][=&amp]به آه و چشمان تری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]تو مروه ای و صفایی تو زمزمی و منایی[/][=&amp]عبد خدای ، منظری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]مهر تو نور آب و گِل کاش که با خلوص دل[/][=&amp]کنم برات نوکری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]هستِ فلک ز هست تو حکم قضا به دست تو[/][=&amp]در ملکوت داوری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]ای به گروه فتنه ضد ز کینه های معتمد[/][=&amp]شبیه لاله پرپری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/][=&amp]سوز دلم از غم تو زنده شد از ماتم تو[/][=&amp]داغ علیِ اکبری جانم امام عسکری[/][=&amp]جانم امام عسکری[/]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)[/]

[=&quot]زمینه[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ای گل پیغمبری یا امام عسگری[/][=&quot][/]

[=&quot]ای آن ، که کشته ی زهر جفا گشتی[/]

[=&quot]قتیل ظلم اشقیا گشتی[/][=&quot] [/][=&quot]فدایی دین خدا گشتی [/]

[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]بر همه عالم ولی یا حسن بن علی[/][=&quot][/]

[=&quot]آقا ، خاک حریم تو شفای ما[/]

[=&quot]مرقد تو عرش خدای ما[/][=&quot][/][=&quot] مدینه و کرببلای ما[/]
[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]گرم آوای تو ایم سینه زن های تو ایم[/]

[=&quot]جانم ، امامِ عسگری نوای ما[/]

[=&quot][/][=&quot]بده به ما ای مقتدای ما[/][=&quot][/][=&quot] تذکره ی کرببلای ما[/][=&quot][/]
[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)[/]

[=&quot]زمزمه - واحد[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]در شهر سامره شد امام عسگری فدا[/]

[=&quot]حضرت خیر النسا شد از غمش صاحب عزا[/][=&quot][/]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]او که بوده بر تنِ شرافت و بندگی جان[/]

[=&quot]در جوانی شد فدای راه اسلام و قرآن[/]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]در عزایش از تمام عاشقانش دل شکست[/]

[=&quot]گرد غربت بر رخ نورانی مهدی نشست[/][=&quot][/]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]دل حجت خدا از درد و غم آکنده بود[/]

[=&quot]زهر کینه شعله در جان و دلش افکنده بود[/][=&quot][/]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]زهر و عطشو لب ه خشک امام ه عالمین[/]

[=&quot]شد زندعه مصائب جد غریب او حسین[/][=&quot][/]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)[/]

[=&quot]نوحه[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]در سامره جان تو فدا شد فدای راه دین خدا شد[/][=&quot][/]

[=&quot]ای حجت سرمد ، یوسف احمد ، ابامحمد[/]

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [/][=&quot]ابا محمد[/]

[=&quot]*****[/]

[=&quot]جانم فدایت یا حجت الله گریه کنه تو بقیه الله[/][=&quot][/]

[=&quot]ای قتیل اعدا ، امام دنیا ، فرزند زهرا[/]

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [/][=&quot]ابا محمد[/]

[=&quot]
*****[/]

[=&quot]امام حادی عشر تویی تو بر نخل عصمت ثمر تویی تو[/][=&quot][/]

[=&quot]من هستم گدایت ، در سامرایت ، جانم فدایت[/]

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [/][=&quot]ابا محمد[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)[/]

[=&quot]زمینه[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]روضه میخونی امشب تنها شال عزات و دیدم آقا[/][=&quot][/]

[=&quot]ناله زدم باچشم گریون آجرک الله یبن الزهرا[/][=&quot][/]

[=&quot]پدرت گوشه ی بستر ، تو جوونی شده پرپر ، شبیه مادر[/][=&quot][/]

[=&quot]سینه میزنم شب(روز-شام) شهادت[/]

[=&quot]صاحبِ عزا سرِت سلامت[/][=&quot][/]

[=&quot]****** [/][=&quot][/]

[=&quot]وایِ من از این غمهای تو خون به دلم از اشکای تو[/][=&quot][/]

[=&quot]بس که غریب بود حتی خونش تحت نظر بود بابای تو[/][=&quot][/]

[=&quot]سامرا دل پریشونه ، شده قبرش غریبونه ، میون خونه[/][=&quot][/]

[=&quot]بین بسترش دور از مدینه[/]

[=&quot]دست و پا میزد با زهر کینه[/][=&quot][/]

[=&quot]****** [/][=&quot][/]

[=&quot]آب میرسونی مثل سقا تو به لبای خشک بابا[/][=&quot][/]

[=&quot]حرف عطش شد یادِت افتاد طفل رباب و موج دریا[/][=&quot][/]

[=&quot]دیدی می لرزه هی دستاش ، ظرف آب میخوره به لبهاش ، غمه تو چشماش[/][=&quot][/]

[=&quot]دیگه ندیدی لبای خونی[/]

[=&quot]نه بزم مِی رو ، نه خیزرونی[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت امام عسگری [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/]

[=&quot]واحد کند
[/]

[=&quot])[/][=&quot]به سبک بعد از چهل روز[/][=&quot]([/][=&quot][/]

[=&quot] [/]

[=&quot]از غربت تو[/][=&quot] [/][=&quot]،[/][=&quot] [/][=&quot]همین بس آقا[/][=&quot][/]

[=&quot]که در جوانی[/][=&quot] [/][=&quot]،[/][=&quot] [/][=&quot]جون دادی آقا[/]

[=&quot]میون بستر[/][=&quot] [/][=&quot]،[/][=&quot] [/][=&quot]افتاده مولا[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]رمق نداره[/][=&quot] [/][=&quot]،[/][=&quot] [/][=&quot]عزیز زهرا[/][=&quot][/]

[=&quot]بالین بابا[/][=&quot] [/][=&quot]،[/][=&quot] [/][=&quot]پسر رسیده[/][=&quot] [/][=&quot]لحظه [/][=&quot]ی [/][=&quot]سخت ، سفر رسیده[/]

[=&quot]در این مصیبت مولا مشکی پوشیدم آقا[/]

[=&quot]فقط برای شما[/]

[=&quot]آجرک الله ، یا حجت الله[/]

[=&quot]یا بقیه الله[/][=&quot] [/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]از غربت من ، بارون چشمات[/]

[=&quot]چرا در این سن ، می لرزه دستهات[/]

[=&quot]بعد تو بابا ، بی کس و تنهام بعد تو یک عمر ، همدم غمهام[/]

[=&quot]منم مثه تو ، غریب می مونم یاری ندارم ،خودم میدونم[/]

[=&quot]بعد از تو تنها میشم تنها تو دنیا میشم[/]

[=&quot]اسیر غم ها میشم[/]

[=&quot]عزیز زهرا ، نرو ز دنیا[/]

[=&quot]وای ، بابای خوبم[/]


[=&quot]امام هادی (ع) و امام عسگری (ع)[/]

[=&quot]شور- دم پایانی[/]

[=&quot](به سبک مصباح الهدی ارباب)[/]
[=&quot]
[/]

[=&quot]به وادی سامرّا[/][=&quot] [/][=&quot]میزنه دلامون پر [/][=&quot][/]

[=&quot]زائر حرم میشیم[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]همه با چشای تر[/]

[=&quot]ما سینه زنای حسین[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]با دلی به غم مبتلا[/]

[=&quot]معتکف سردابیم[/][=&quot] [/][=&quot]و[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]دلداده ی ابن الرضا[/]

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[/][=&quot][/]

[=&quot]******[/][=&quot]
[/][=&quot]به همه عالم میگم [/][=&quot] [/][=&quot]با کلام آتشبار[/]

[=&quot]ویرونه مزار تو[/][=&quot] [/][=&quot]ز کینه ی استکبار[/]

[=&quot]نابودی وهّابیت[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]آرزوی ما عاشقاس[/]

[=&quot]دوای همه دردامون [/][=&quot] [/][=&quot]خاک حرم سامراس[/]

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[/][=&quot][/]

[=&quot]******[/][=&quot]

[/][=&quot]ای خدا ببین که ما[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]اسیر گناه هستیم[/]

[=&quot]شرمنده ی اعمال و[/][=&quot] [/][=&quot]نامه ی سیاه هستیم[/]

[=&quot]عاقبتِ ما کن به خیر[/][=&quot] [/][=&quot]با شهادت ای مهربان[/]

[=&quot]به برِکت تربتِ[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]مادرِ امامِ زمان[/]

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت [/][=&quot]امام حسن عسگری [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/]


[=&quot]نوحه[/]

[=&quot](به سبك حاج ناظم)
[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]آمد عزای حسن عسكری ، جانها فدای حسن عسكری[/]

[=&quot]مقتدای همه ، غریب فاطمه[/]

[=&quot]مولای من سرت سلامت ، یبن الحسن سرت سلامت[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]وقت غم و عزا شده یا زهرا ، سامره کربلا شده یا زهرا[/]

[=&quot]شد ز زهر جفا ، عزیزت جانفدا[/]

[=&quot]شیعه به دل خون جگر دید ، مهدی تو داغ پدر دید[/]

[=&quot] [/]


[=&quot]شهادت [/][=&quot]امام حسن عسكری [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/]


[=&quot]نوحه[/]

[=&quot](به سبك [/][=&quot]در سامره جان تو)[/]

[=&quot]
[/]

[=&quot]گشته خزانی باغ امامت ، مهدی زهرا سرت سلامت[/][=&quot][/]

[=&quot]در عزای بابا ، تسلیت آقا ، یا حجت الله[/]

[=&quot]یا بقیة الله[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]شد سامره محشری ازین غم/زهرا بگرید با قامت خم[/]

[=&quot]آه مرثیه خواند/مادرت زهرا/با ناله و آه[/]

[=&quot]یا بقیة الله[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]داریم اُمید ای که روح و جانی ، ما را شریک غمت بدانی[/]

[=&quot]با سپاه عشقت ، در راه خدا ، ما را کن همراه[/]

[=&quot]یا بقیة الله[/]

[=&quot] [/]


[=&quot]شهادت [/][=&quot]امام حسن عسكری [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/]


[=&quot]نوحه[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]صلی الله ُعلیک ، یا حجة َ الله ، امام عسكری ، سبط ِ ثارالله[/][=&quot][/]

[=&quot]با سوز و آوا ، همه یا مولا ، تسلیت گوییم بر ، بقیة َ الله[/]

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله[/]

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]در راه عزّت ، اسلام و قرآن ، جان دادی عاقبت ، با کام عطشان[/]

[=&quot]محشر به پا شد ، جانت فدا شد ، زمین سامرا ، کرببلا شد[/]

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله [/]

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]در پیش دشمنان ، یاریمان کن ، حق صاحب زمان ، یاریمان کن[/]

[=&quot]یاری نما یا ، عزیز َ الزّهرا ، رهبر و ملت و ، کشور ما را[/]

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله[/]

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شهادت [/][=&quot]امام حسن عسكری [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/]


[=&quot]زمینه – واحد[/]

[=&quot](به سبك بود اربعین روز اشك)[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]عزیز خدا ایها العسكری[/]

[=&quot]امام الهدی ایها العسكری[/][=&quot][/]

[=&quot]الهی نگردم من ِ رو سیاه[/]

[=&quot]ز کویت جدا ایها العسگری[/]

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]ز مهر شما رنگ و بوی دلم[/]

[=&quot]ولایت بُوَد آبروی دلم[/]

[=&quot]الا ای گل گلشن فاطمه[/]

[=&quot]وصالت بُوَد آرزوی دلم[/]

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]سپهر وفا را تو همچون مهی[/]

[=&quot]ز حال دل خسته ام آگهی[/]

[=&quot]قسم بر کرامت بُوَد یا حسن[/]

[=&quot]گدایی ز تو به ز شاهنشهی[/]

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]امید دلم حل نما مشکلم[/]

[=&quot]به درگاه تو عبد ناقابلم[/]

[=&quot]ز زهر ستم جانفدا گشته ای[/]

[=&quot]به یاد غم تو بسوزد دلم[/]

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]به راه خدا چون گل پرپری[/]

[=&quot]شدی تشنه لب آن دم آخری[/]

[=&quot]عیان گشته داغ حسین از غمت[/]

[=&quot]تو گویا عزادار آن سروری[/]

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]حسینی که جان داده در راه دین[/]

[=&quot]چراغ هدی بود و حق الیقن[/]

[=&quot]حسینی که مجروح و غرقه به خون[/]

[=&quot]لب ِ تشنه افتاده روی زمین[/]

[=&quot]سلام ٌ علی ساکن کربلا[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ائمه ی مدفون در سامرا[/]


[=&quot]شور[/]

[=&quot](به سبك [/][=&quot]سلام ما به حضرت عشق[/][=&quot])[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ای پسر حضرت زهرا ، هر موقع دلتنگ شماییم[/]

[=&quot]با پای دل به عشقت آقا ، راهی شهر سامراییم[/]

[=&quot]روی تو خورشید و مهتاب ، بیچاره هارو هم دریاب[/]

[=&quot]آبرومون اینه آقا ، ما سائلیم و تو ارباب[/]

[=&quot]یا سیدی یبن الزهرا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]ایشالا یک روزی ببینیم ، شُهره میون عالمینیم[/]

[=&quot]از حرم قشنگت آقا ، زائر مرقد حسینیم[/]

[=&quot]بشنو ز رحمت یا مولا ، سوز و نوای ما ها رو[/]

[=&quot]امضا کن آقا برات ِ ، کرببلای ما ها رو[/]

[=&quot]یا سیدی یبن الزهرا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]حسین حسین مرثیمونه ، اشک فرشته ها روونه[/]

[=&quot]شبای جمعه مادرس تا ، سحر براش روضه میخونه[/]

[=&quot]زان گوهر پر قیمت و ، نابت ندادن ای مادر[/]

[=&quot]کشتن تو رو بین گودال ، آبت ندادن ای مادر[/]

[=&quot]مولا حسین یبن الزهرا[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]


[=&quot]شهادت امام حسن عسگری (ع)[/]


[=&quot]واحد[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]کنج حجره ای بیقرار و خسته کوه غصه ها تو دلش نشسته[/]

[=&quot]ذکر یا حسین رو لبای آقا سوز تشنگی قلبشو شکسته[/]

[=&quot]شال عزا روی دوش صاحب زمون[/]

[=&quot]گریه مهدی عالمو کرده گریون[/]

[=&quot]امشب خود آقامون شده روضه خون[/]

[=&quot]آه و واویلا امون از این غریبی[/]

[=&quot]***********[/]

[=&quot]غرق سوز و آه شهر سامرا شد صاحب الزمان دیگه بی بابا شد[/]

[=&quot]قلب شیعیان سوگوار مولا سامرا شبیه کرببلا شد[/]

[=&quot]امشب پر ازغم قلوب مومنینه[/]

[=&quot]گرد یتیمی رو سرِ ما میشینه[/]

[=&quot]دیگه از امشب صاحب زمان یتیمه[/]

[=&quot]آه و واویلا امون از این غریبی[/]

[=&quot]*************[/]

[=&quot]با وفاتر از تو کسی ندیدم هیئتت رو به عالمی نمیدم[/]

[=&quot]دیونه شدم از همون شبی که اولین دفه گنبدت رو دیدم[/]

[=&quot]ارباب خوبم بیا بکن عنایت[/]

[=&quot]تا با رفیقا با بچه های هیئت[/]

[=&quot]بیام دوباره به کربلا زیارت[/]

[=&quot]ارباب خوبم کرببلاتو عشقه[/]

[=&quot] [/]


[=&quot]شهادت امام حسن عسكر[/][=&quot][/][=&quot]ی [/][=&quot])[/][=&quot]ع[/][=&quot]([/][=&quot][/]


[=&quot]زمینه[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]زمین و زمان غصه دار تو شده آسمان بی قرار تو[/]

[=&quot]الا ای سپیده[/]

[=&quot]شده عاقبت حاجتت روا سفر کردی آخر ز سامرا[/]

[=&quot]پیش قد خمیده[/]

[=&quot]صدای ضعیفی در این سینه ی خسته مانده[/]

[=&quot]بیا مهدی من که چیزی ز عمرم نمانده[/]

[=&quot]بیا که ، نوایی نمانده[/]

[=&quot]آه رسیده زمان جدایی[/]

[=&quot]******[/][=&quot]
[/][=&quot]دیگه لحظه های سفر رسید به بالین بابا پسر رسید[/]

[=&quot]هوای بهاره[/]

[=&quot]ز زهر جفا جون به لب شدی دم آخری تشنه لب شدی[/]

[=&quot]دم احتضاره[/]

[=&quot]عدویت چه کرده ، می لرزه چرا شاخه ی یاس[/]

[=&quot]از این داغ عظمی ، توی آسمون روضه برپاس[/]

[=&quot]ز جنت رسد ناله ی یاس[/]

[=&quot]آه رسیده زمان جدایی[/]

[=&quot] [/]