چه کسانی می توانند وقف کنند؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چه کسانی می توانند وقف کنند؟

[=&amp]چه کسانی می توانند وقف کنند؟[/]

[=&amp]بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بى‌پولى يا سفاهت در واقف معتبر است[/]‌[=&amp]، پس اگر بچه‌اى و لو اينكه ده ‌ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد، صحيح نيست. [=&amp][1]

[/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله29[/]