چه چیز های را می توان وقف کرد؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چه چیز های را می توان وقف کرد؟

[=&amp]چه چیز های را می توان وقف کرد؟[/]

[=&amp]چيزى كه وقف مى‌شود معتبر است كه :
[/]
[=&amp]1- عين مملوك باشد ،[/][=&amp][=&amp]پس وقف منافع و دينها و آنچه كه مطلقا مملوك نمى‌باشد مانند حرّ يا چيزى كه مملوك مسلمان نمى‌شود، مانند خوك صحیح نیست.[/][/]
[=&amp]2- بتوان از آن استفاده و انتفاع برد،[/]
[=&amp][=&amp]پس وقف چيزى كه استفاده از آن فقط به اتلاف آن است مانند طعام‌ها و ميوه‌ها ،..... صحیح نیست.[/][/]
[=&amp] 3- منفعتى كه حلال باشد[/]‌
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف [/][/][=&amp][=&amp]چيزى كه استفادۀ مورد قصد از آن انحصار در حرام مى‌باشد مانند آلات لهو و قمار،- وقف همۀ اينها- صحيح نيست،[/][/][=&amp][=&amp][=&amp]و چيزى كه منفعت مقصودۀ از وقف آن حرام باشد ملحق به آنها مى‌باشد، كما اينكه اگر چارپا را براى بار شراب، يا دكان را براى حفظ يا فروش آن وقف نمايد.[/][/][/]
[=&amp]4- با استفاده عين آن باقى بماند به صورت قابل توجه [/]
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف [/][/][=&amp][=&amp] گل براى بوييدن، بنابر اصح صحيح نيست؛ زيرا بقاى آن مورد توجّه نمى‌باشد.[/][/]
[=&amp]5- به آن حق ديگرى كه مانع از تصرف باشد تعلق پيدا نكند[/]
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف[/][/][=&amp] عين رهنى و... صحيح نيست.[/]
[=&amp]6- قبض آن ممكن باشد[/]
،[=&amp][=&amp]پس وقف[/][/][=&amp][=&amp] چيزى كه گرفتن آن امكان ندارد مانند چارپاى فرارى، صحيح نيست.[/][/]

[=&amp]و هر چيزى كه استفاده از آن با بقاى عين آن با شرايطش، صحيح باشد، وقف آن صحيح مى‌باشد مانند‌زمينها و خانه‌ها و مزرعه‌ها و لباس‌ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و مصحف‌ها و كتابها و زيور و اقسام حيوان حتى سگ مملوك و گربه و مانند اينها.[=&amp][1][/][/]
[=&amp]تذکر:لازم نيست كه استفاده از عين وقفى بالفعل باشد[/]‌[=&amp] بلكه همين‌كه در معرض استفاده و لو بعد از مدتى، قرار بگيرد، كفايت مى‌كند. پس وقف چارپاى كوچك و نهالهاى كاشته‌ شده‌اى كه بعد از سالها ميوه مى‌دهند، صحيح است.[=&amp][2]

[/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله31[/]

[=&amp][2][/][=&amp] - تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله32[/]